20+ ueb faqe për modelim FALAS-ONLINE të diagrameve të llojeve të ndryshme

Përgatiti: Skender Mustafi

Realizimi i veprimeve të ndryshme drejtpërdrejtë në internet shpeshherë është më i mirë se realizimi i tyre përmes softuerëve në kompjuter, posaçërisht kur këto mjete mundësojnë ripërpunimin e dokumentacioneve të realizuara më parë. Në këtë mënyrë ju nuk keni nevojë të instaloni softuerë në kompjuterin tuaj duke punuar drejtpërdrejtë në internet dhe duke nxjerrë vetëm produktin në disk. Madje disa aplikacione si Google Drive, mundësojnë ruajtjen e dokumenteve të përpunuara në “re” (nga anglishtja: Clouds) e tyre në internet.

Më poshtë do të paraqesim një listë faqesh të cilat ofrojnë mundësi të realizimit të diagrameve të llojeve të ndryshme përmes aplikacioneve të tyre drejtpërdrejtë në internet. Në pjesën e sipërme janë radhitur mjetet më të mira, kurse në pjesën e poshtme mjetet tjera.

 

EmriRegjistrimLlojet e diagrameve
mxGraph Workflow Editor JOBPMN diagrame
Google Drive  POdiagrame të përgjithshme dhe UML
Cacoo Online Diagrams PO harta faqesh, korniza rrjeti, lista të rrjedhave, diagrame rrjeti, hartim mendimesh, UML diagrame, BPMN e të tjera
mxGraph Diagram Editor JODiagrame të përgjithshme
Diagramly JOtë përgjithshme, foto, UML, BPMN, lista të rrjedhave dhe diagrame rrjetesh
Gliffy POSWOT, UML, BPMN, lista të rrjedhave, hierarki organizatash, diagrame teknike, harta faqesh, diagrame rrjeti, e të tjera
ChartGo JOdiagrame shirit, shufër, pite – realizimi direkt
OnlineChartTool JOdiagrame shirit, shufër, hapësinor, pite, XY, radar, të shpërndarjes, flluskë, njehsor
FlowChart  JOpërpilim diagramesh në hierarki, SWOT diagrame, trungje familjare, shirit kohor, kuis softuer, diagram për hartim të mundësive të veprimit, harta mendimesh, BPMN, dizajnim procesesh, diagram audio sistemesh
Hohli Charts JOdiagrame shirit, shufër, hapësinor, pite, XY, radar, të shpërndarjes, flluskë, njehsor
Online Chart Generator JOdiagrame shirit, shufër, hapësinor, pite, XY, radar, të shpërndarjes, flluskë, njehsor
Mind Mapping  POhartim mendimesh
bubblUS JOhartim mendimesh
Diagrammr JOaplikim rregullash modulimi
Wise Mapping POhartim mendimesh
LucidChart POdiagrame kornizash, UML diagrame, diagrame rrjeti, iPad/iPhone mockups, procese biznesi, hartim mendimesh, harta faqesh, diagram organizatash etj.
Mindmeister POhartim mendimesh
JGraphpad JOdiagrame të përgjithshme
mxGraph Ports JOPort diagrame
mxGraph OrgChart JO Diagrame të roleve në organizatë

Mjete tjera:

EmriRegjistrimLlojet e diagrameve
mxGraoh Database Shema  JOdiagrame të bazave të të dhënave
Creately POSWOT, UML, PBMN, hierarki organizatash, harta faqesh, korniza rrjeti, lista të rrjedhave, diagrame rrjeti, hartim mendimesh, e shumë lloje tjera diagramesh
Barchart JOgrafike- me kolona, me vija dhe pite
My LovelyCharts POdiagrame të përgjithshme, diagrame rrjeti, UML, hierarki organizatash, diagrame të ndërlidhjes së personave, diagrame teknike, diagrame për hartim mendimesh
yUML JOUML diagrame të klasës, të aktivitetit dhe të rasteve. Realizimi i diagrameve bëhet përmes kodimit.
WebSequenceDiagrams JOdiagrame të sekuencës/rendit
Lighting Diagram Creator JOdiagrame të përgjithshme për dizajn me hijezim
CSS Chart Generator POdiagram me shufra
Grapher JOdiagram i thjeshtë me shufra
DIYCharts POdiagrame kolona, shufër, shirit, hapësinor, pite, donat, piramidë, kon,  shtrirës, fllusko, radar, polar, e të tjerë
Chart Gizmo PO shirit, shufër, hapësinor, pite, 3D pite, *D shufër, 3D vija, shtrirje, shtrirje kohore e të tjerë
Pie Chart Maker JOdiagrame pite
FooPlot JOdiagram XY
MindOmo POhartim mendimesh (mind mapping)
Write Maps POdiagram për hierarki të ndryshme
Mind42 POhartim mendimesh
ChartLE JOdiagrame shirit, vij, pite, të shtrirjes, harta, të biznesit dhe dinamik
Map Tools JOpite, vij, shutra, shumë shufra
Product Planner POdiagrame për planifikimin e aktiviteteve
Fusion Charts Google Gadget JOdiagram me shumë shufra
Yellowpipe Chart Generator JOdiagram pite
CreateAGraph JOdiagrame shufër, vi, hapësinorë, pite, XY
SimpleSeating POdiagrame të përgjithshme
Rich Chart Live JOkolona, shirit, pite, vi, hapsir me mundësi për eksportimin e a diagrameve në flash, power point, në blog. Si dhe disa mundësi tjera interesante.
Pie Chart Tool JOdiagrame pite
ChartPart JOdiagrame pite, shirit, vi, shufra, shumë shufra
Charts JO diagrame vi, pite, shufra
amCharts Visual Editor JOdiagrame kolona, shufra, vi, hapësirë, pite, donat, shtrirje, fluksesh, radar, polar

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Leave a Comment