Menaxhimi i strategjive të marketingut

Pjesë nga vepra e shkruar nga Prof. Dr. Nail Reshidi, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Materiali është paraqitur për studentë në vitin 2012. Libri referohet tek autorët: Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 20122. J. Paul Peter, James H. Donnelly. Jr – Marketing Management, 20093. Sammuel C. Certo – Modern Management, 20084. Nail Reshidi – Bardhyl Ceku : Marketingu, 2006

Read More

Standartet dhe indikatorët e cilësisë

Udhëzues mbi standartet dhe indikatorët e cilësisë i përgatitur nga Instituti i Trajnimit të Administratës Publike. Ky publikim është prodhuarme asistencën e Bashkimit Europian.Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e projektit“Asistencë teknike mbi Sistemet e Cilësisë së Trajnimitnë Shqipëri” dhe nuk mund të konsiderohen në asnjëmënyrë si pikpamje të Bashkimit Europian

Read More