Bruto Prodhimi Vendor për banor i shteteve Ballkanike

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Grafik i “gjall” i mundësuar nga Banka Botërore (© 2016 The World Bank Group, All Rights Reserved.) Bruto Prodhimi Vendor për banor (valuta US$).

Të dhënat e marra nga Banka Botërore

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment