HTML5 Hap Pas Hapi: Vlerat e ngjyrave

Autor: Skender Mustafi

 Për shumicën e atyre që merren me ndërtimin e faqeve të internetit tanimë është i njohur burimi i ngjyrave, por për fillestarët kjo mund të jetë një listë mjaftë ndihmuese. Pra, ngjyrat si të tilla nëpër faqe të internetit, nëpër tabela, korniza e të tjera shfaqen duke i mbështetur në një kod, më shkurtë ne shohim ngjyrë kurse në prapavijë është një tekst. Kuptohet, këtë tekst e mbështetë HTML dhe e konverton në një ngjyrë të caktuar, që na bënë të kuptojmë se teksti është vetëm një thirrës i burimit të vërtetë të ngjyrës.

Sidoqoftë ajo që është edhe më me rëndësi në këtë rast, është fakti se HEX kodet e ngjyrave të paraqitura në këtë faqe janë të njejta edhe për ngjyrat nëpër programe të ndryshme të përpunimit të fotove si Photoshop, Paint.NET, PhotoImpact e të tjerë. Kështu që nëse u nevojitet ndonjë ngjyrë, e kopjoni kodin dhe e hidhni në vendin e duhur për tu paraqitur ngjyra përkatëse.

Një fakt tjetër i rëndësishëm është se ngjyrat gjatë kodimit të ueb faqeve mund të thirren edhe sipas emrave. Në një nga listat e më poshtme kemi paraqitur listën e ngjyrave më të përdorura sipas emrave. Ja një shembull i ngjyrave të thirrura sipas emrave për të ngjyrosur kornizën dhe prapavijën e një tabele:
<table style="border: 5; border-style: solid; border-color: BurlyWood; background: DarkKhaki; color: greenyellow;"></table> 

Tabela shembull.

 

Ngjyrat më të përdorura

NgjyraKodi HEXKodi RGB
#000000rgb(0,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)
#00FF00rgb(0,255,0)
#0000FFrgb(0,0,255)
#FFFF00rgb(255,255,0)
#00FFFFrgb(0,255,255)
#FF00FFrgb(255,0,255)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#FFFFFFrgb(255,255,255)

html ngjyrat

Ngjyrat sipas emrave

EmriKodi HEXNgjyr
AliceBlue#F0F8FF
AntiqueWhite#FAEBD7
Aqua#00FFFF
Aquamarine#7FFFD4
Azure#F0FFFF
Beige#F5F5DC
Bisque#FFE4C4
Black#000000
BlanchedAlmond#FFEBCD
Blue#0000FF
BlueViolet#8A2BE2
Brown#A52A2A
BurlyWood#DEB887
CadetBlue#5F9EA0
Chartreuse#7FFF00
Chocolate#D2691E
Coral#FF7F50
CornflowerBlue#6495ED
Cornsilk#FFF8DC
Crimson#DC143C
Cyan#00FFFF
DarkBlue#00008B
DarkCyan#008B8B
DarkGoldenRod#B8860B
DarkGray#A9A9A9
DarkGreen#006400
DarkKhaki#BDB76B
DarkMagenta#8B008B
DarkOliveGreen#556B2F
Darkorange#FF8C00
DarkOrchid#9932CC
DarkRed#8B0000
DarkSalmon#E9967A
DarkSeaGreen#8FBC8F
DarkSlateBlue#483D8B
DarkSlateGray#2F4F4F
DarkTurquoise#00CED1
DarkViolet#9400D3
DeepPink#FF1493
DeepSkyBlue#00BFFF
DimGrey#696969
DodgerBlue#1E90FF
FireBrick#B22222
FloralWhite#FFFAF0
ForestGreen#228B22
Fuchsia#FF00FF
Gainsboro#DCDCDC
GhostWhite#F8F8FF
Gold#FFD700
GoldenRod#DAA520
Gray#808080
Green#008000
GreenYellow#ADFF2F
HoneyDew#F0FFF0
HotPink#FF69B4
IndianRed#CD5C5C
Indigo#4B0082
Ivory#FFFFF0
Khaki#F0E68C
Lavender#E6E6FA
LavenderBlush#FFF0F5
LawnGreen#7CFC00
LemonChiffon#FFFACD
LightBlue#ADD8E6
LightCoral#F08080
LightCyan#E0FFFF
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
LightGray#D3D3D3
LightGreen#90EE90
LightPink#FFB6C1
LightSalmon#FFA07A
LightSeaGreen#20B2AA
LightSkyBlue#87CEFA
LightSlateGray#778899
LightSteelBlue#B0C4DE
LightYellow#FFFFE0
Lime#00FF00
LimeGreen#32CD32
Linen#FAF0E6
Magenta#FF00FF
Maroon#800000
MediumAquaMarine#66CDAA
MediumBlue#0000CD
MediumOrchid#BA55D3
MediumPurple#9370DB
MediumSeaGreen#3CB371
MediumSlateBlue#7B68EE
MediumSpringGreen#00FA9A
MediumTurquoise#48D1CC
MediumVioletRed#C71585
MidnightBlue#191970
MintCream#F5FFFA
MistyRose#FFE4E1
Moccasin#FFE4B5
NavajoWhite#FFDEAD
Navy#000080
OldLace#FDF5E6
Olive#808000
OliveDrab#6B8E23
Orange#FFA500
OrangeRed#FF4500
Orchid#DA70D6
PaleGoldenRod#EEE8AA
PaleGreen#98FB98
PaleTurquoise#AFEEEE
PaleVioletRed#DB7093
PapayaWhip#FFEFD5
PeachPuff#FFDAB9
Peru#CD853F
Pink#FFC0CB
Plum#DDA0DD
PowderBlue#B0E0E6
Purple#800080
Red#FF0000
RosyBrown#BC8F8F
RoyalBlue#4169E1
SaddleBrown#8B4513
Salmon#FA8072
SandyBrown#F4A460
SeaGreen#2E8B57
SeaShell#FFF5EE
Sienna#A0522D
Silver#C0C0C0
SkyBlue#87CEEB
SlateBlue#6A5ACD
SlateGray#708090
Snow#FFFAFA
SpringGreen#00FF7F
SteelBlue#4682B4
Tan#D2B48C
Teal#008080
Thistle#D8BFD8
Tomato#FF6347
Turquoise#40E0D0
Violet#EE82EE
Wheat#F5DEB3
White#FFFFFF
WhiteSmoke#F5F5F5
Yellow#FFFF00
YellowGreen#9ACD32

Shembull i lëvizjes së ngjyrave nga e errëta në të ndritur

E kuqeKodi HEXKodi RGB
#000000rgb(0,0,0)
#080000rgb(8,0,0)
#100000rgb(16,0,0)
#180000rgb(24,0,0)
#200000rgb(32,0,0)
#280000rgb(40,0,0)
#300000rgb(48,0,0)
#380000rgb(56,0,0)
#400000rgb(64,0,0)
#480000rgb(72,0,0)
#500000rgb(80,0,0)
#580000rgb(88,0,0)
#600000rgb(96,0,0)
#680000rgb(104,0,0)
#700000rgb(112,0,0)
#780000rgb(120,0,0)
#800000rgb(128,0,0)
#880000rgb(136,0,0)
#900000rgb(144,0,0)
#980000rgb(152,0,0)
#A00000rgb(160,0,0)
#A80000rgb(168,0,0)
#B00000rgb(176,0,0)
#B80000rgb(184,0,0)
#C00000rgb(192,0,0)
#C80000rgb(200,0,0)
#D00000rgb(208,0,0)
#D80000rgb(216,0,0)
#E00000rgb(224,0,0)
#E80000rgb(232,0,0)
#F00000rgb(240,0,0)
#F80000rgb(248,0,0)
#FF0000rgb(255,0,0)
E përhimtëKodi HEXKodi RGB
#000000rgb(0,0,0)
#080808rgb(8,8,8)
#101010rgb(16,16,16)
#181818rgb(24,24,24)
#202020rgb(32,32,32)
#282828rgb(40,40,40)
#303030rgb(48,48,48)
#383838rgb(56,56,56)
#404040rgb(64,64,64)
#484848rgb(72,72,72)
#505050rgb(80,80,80)
#585858rgb(88,88,88)
#606060rgb(96,96,96)
#686868rgb(104,104,104)
#707070rgb(112,112,112)
#787878rgb(120,120,120)
#808080rgb(128,128,128)
#888888rgb(136,136,136)
#909090rgb(144,144,144)
#989898rgb(152,152,152)
#A0A0A0rgb(160,160,160)
#A8A8A8rgb(168,168,168)
#B0B0B0rgb(176,176,176)
#B8B8B8rgb(184,184,184)
#C0C0C0rgb(192,192,192)
#C8C8C8rgb(200,200,200)
#D0D0D0rgb(208,208,208)
#D8D8D8rgb(216,216,216)
#E0E0E0rgb(224,224,224)
#E8E8E8rgb(232,232,232)
#F0F0F0rgb(240,240,240)
#F8F8F8rgb(248,248,248)
#FFFFFFrgb(255,255,255)

Ngjyrat më të përhapura nëpër ueb faqe

0000000000330000660000990000CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

Faqe interneti të specializuara për ngjyrat

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Leave a Comment