Implementimi i analizës SWOT për profilin personal të punës

Autor: Skender Mustafi

 Të shkruarit e aplikacioneve për punë kërkojmë më shumë se përgatitjen e një [intlink id=”1579″ type=”post”]CV[/intlink]-je dhe një [intlink id=”9857″ type=”post”]letre të mirë motivimi[/intlink]. Para aplikimit ju duhet të njihni veten tuaj, aftësitë tuaja. Për më tepër ju duhet të njihni tregun e punës dhe kërkesat e këtij tregu. Në këtë mënyrë ju viheni përball të gjithë të tjerëve pjesëmarrës në tregun e punë e të cilët janë konkurrentët tuaj ose substitutet (zëvendës) tuaj. Pra, ju jeni një produkt në treg, i cili duhet të gjejë konsumin e tij. Në fund, CV-ja, letra e motivimit dhe dokumentet tjera, si dhe paraqitja juaj në intervistë, janë ambalazhi juaj.

Për të qenë një produkt i suksesshëm në treg ose duhet të mos ketë konkurrentë fare ose duhet të jetë produkt “i përkryer” në sytë e konsumatorit.

SQARIM


SWOT qëndron për Strength, Wiknesses, Opportunities dhe Threats e që në shqip i bie Fuqitë, Dobësitë, Mundësitë dhe Rreziqet. SWOT parimisht shfrytëzohet në biznes për të analizuar pozitën e kompanisë përballë konkurrentëve në tregun ose/dhe segmentin e tregut të caktuar.

Ju duhet të bëni gjithçka që të fitoni mundësinë të kyçeni në vendin e dëshiruar të punës, që të mund të keni mundësi të shprehni të gjithë talentin dhe vullnetin tuaj për atë punë. Këtë mundësi nuk do ta keni gjatë aplikimit, sepse është kohë e shkurtër dhe paraqet vetëm fazën e realizimit të strategjisë suaj të marketingut për të tërhequr konsumatorët, pra punëdhënësit.

Për të marrë një pozicion sa më të qartë rreth vetes suaj, aftësive, mundësive që keni dhe mundësive për të përmirësuar veten tuaj, ose së paku strategjinë tuaj të marketingut, ju duhet bërë një [intlink id=”3045″ type=”post”]analizë SWOT[/intlink] për profilin tuaj.

Gjatë kësaj analize të profilit tuaj, ju duhet të radhitni të gjitha karakteristikat e rëndësishme që përbëjnë profilin tuaj e që janë me rëndësi për punëdhënësit në llojin e biznesit ose/dhe bizneseve në të cilat dëshironi të kyçeni. Më pas gjatë aplikimit për punë (në letrën e motivimit dhe gjatë intervistës), nga listat e përpiluar e karakteristikave i përzgjidhni vetëm ato që janë në dobi tuajën.

Në listën e fuqive, radhitni të gjitha karakteristikat personale siç janë aftësitë tuaja si individ dhe njohurit tuaja profesionale të cilat nuk janë të zakonshme për të gjithë njerëzit. Duhet të i mendoni dhe të i radhisni të gjitha ato elemente të cilat u ndihmojnë më vonë të dalloheni nga të tjerët. Në këtë listë duhet të gjeni dhe të dalloni një ose disa karakteristika personale ku ju jeni shumë të mirë, siç thonë “talent i lindur”, sepse kjo ose këto karakteristika u bëjnë të dalloheni nga të tjerët dhe mund të i shfrytëzoni si “armë” në vende të përshtatshme gjatë aplikimeve tuaja.

Tek dobësitë, radhisni të gjitha dobësitë që keni si në karakterin tuaj ashtu edhe në sferën e njohurive të cilat janë të lidhur drejtpërdrejtë me tregun e punës në të cilin pretendoni të konkurroni. Duke njohur dobësitë tuaja, ju njihni veten dhe pozicionin tuaj, por ajo që është më e rëndësishmja, ju mund të organizoheni që këto dobësi të i ktheni në fuqi, duke shfrytëzuar strategji të ndryshme për të ndryshuar elementet negative të karakterit tuaj ose duke studiuar çështjet të cilat nuk i njihni në nivelin profesional.

Tek mundësitë i radhitni të gjitha ato të mira që u mundësohen në një vend të caktuar për shkak të rrethanave në atë kohë dhe atë vend. Këto mund të jenë të ndryshme nga vendi në vend ose nga industria në industri, kështu që u nevojiten analiza të ndryshme nëse pretendoni vende të ndryshme dhe tregje të ndryshme pune. Kombinimi optimal i aftësive dhe shfrytëzimi optimal i mundësive janë faktorë kyç për depërtim të suksesshëm në tregun e punës.

Tek rreziqet radhisni ata indikatorë kundrejt të cilëve nuk keni asnjë mundësi ndonjëherë për t’i ndryshuar, ose së paku nuk keni mundësi të i ndryshoni në një afat të shkurtët kohor. Identifikimi i rreziqeve u mundëson që të shihni qartë kufizimet tuaja në mënyrë që të u shmangeni vendeve të punës të cilat janë të ndërlidhura me këto karakteristika dhe të përfitoni duke u koncentruar në ato tregje pune dhe ato kompani të cilat u përshtaten profilit tuaj.

Vini Re: Analiza SWOT realizohet për të gjitha rolet për të cilat dëshironi të angazhoheni, në të gjitha industritë që pretendoni të veproni.

 

SUKSESE!

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment