Java përmes BlueJ – Kapitulli I, ushtrimet 10 – 20

Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Read More

nënshkrimi i metodës

Autor: Skender Mustafi Nënshkrimi i metodës në Jáva definon llojin e metodës, funksionin e sajë si dhe llojin e rezultatit të cilin ajo do të na kthejë ose shtypë. Ja disa nënshkrime metodash: public static void main(String[] args) – nënshkrimi i metodës kryesore public void emriMetodës() – nënshkrimi i një metode jo statike public int syprineEKatrorit(int a, int b) – metoda e cila kthen një integër që paraqet një numër të plotë public double() – metoda e cila kthen një numër jo të plotë public boolean() – metoda e cila…

Read More

metoda

Autor: Skender Mustafi Metoda është pjesë përbërëse, ndër kryesoret, në Jáva. Mrenda një metode programuesi definon çfarë duhet të kthehet ose çfarë duhet të shtypet si rezultat, të cilin kërkojmë. Metoda kryesore përmes së cilës startohet një program i zhvilluar në Jáva është main(). Metodat përcaktojnë detyrat të cilat duhet kryer brenda një klase në një program të caktuar. Varësisht nga nënshkrimi i metodës varet edhe paraqitja e sajë si dhe rezultati.

Read More

BlueJ – Editues dhe kompilues për Java

Autor: Skender Mustafi BlueJ është program kompjuterik për editim dhe kompilim të kodeve Java. Projekti BlueJ filloi të zhvillohet në universitetin Monash në vitin 1999 në Britaninë e Madhe nga ekipi programues në krye me profesorin universitar Michael Kölling. Ekipi kishte për qëllim realizimin e një projekti i cili do të lehtësojë të kuptuarit e programimit për fillestarët në programim me gjuhën programuese Java.

Read More