Banka e Shqipërisë

body { background: #f8f8f8; font-family: 'PT Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center; color: #fff; } Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë përfaqëson Shtetin Shqiptar në të gjitha marrëdhëniet dhe veprimtaritë bankare me shtetet, me bankat dhe me institucionet e huaja. Në këtë funksion, nëpërmjet llogarive të Qeverisë, Banka e Shqipërisë shërben si ndërmjetës për lëvrimin e financimeve të huaja dhe për pagimin e borxheve të maturuara. Si pjesë e këtij shërbimi, Banka e Shqipërisë shet dhe shlyen, për llogari të Qeverisë, letra me vlerë të saj (që aktualisht janë vetëm… Read More

KAIZEN

body { background: #f8f8f8; font-family: 'PT Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center; color: #fff; } KAIZEN Fjala Kaizen është një kombinim nga dy fjalë japoneze ku “Kai” definohet si përmirësim i vazhdueshëm, kurse “Zen” zakonisht përkthehet si i/e mirë. Pra, kjo praktikë tenton të bëj përmirësime të vazhdueshme në të mirë të proceseve, reparteve, madje edhe të kompanisë në tërësi. Read More

SWOT

body { background: #f8f8f8; font-family: 'PT Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center; color: #fff; } SWOT SWOT është shkurtesë nga katër fjalët në gjuhën angleze: Strengths (Fuqitë), Weaknesses (Dobësitë), Opportunities (Mundësitë) dhe Threats (Rreziqet). Këto fjalë janë faktorë të cilat përbëjnë ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të një organizate. Pra, SWOT është një kornizë e cila mundëson në mënyrë të organizuar analizën e grupeve të faktorëve të sipërpërmendur nga prizmi i një organizate në raport me konkurrentët dhe me segmentin/tet e tregut ose me tregun në përgjithësi. Read More

vlera valutore

body { background: #f8f8f8; font-family: 'PT Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center; color: #fff; } Vlera valutore Vlera valutore ose vlera monetare është vlera e cila një person, një biznes ose një treg i vë një burimi, një produkti, një shërbimi ose edhe vetë monedhës në tregun e shkëmbimit të monedhave. Read More