Llogaritës i nëbashkësive

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Ky mjet mundëson llogaritjen e numrit të nënbashkësive të një bashkësie elementesh. Shembull nëse kemi bashkësinë A = {1,2,3} atëherë nënbashkësitë e mundshme përbrenda bashkësisë A janë: {Ø}, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}, pra kemi 8 nënbashkësi. Por, për shembull, sa nënbashkësi kemi nëse bashkësia ka 200 elemente dhe si duken ato? Logarit më poshtë: Shto të dhënat në fushë duke i ndarë me presje. Të dhënat mund të jenë çfarëdo karaktere.    

Lexo më shumë