Marketingu dhe menaxhimi i marketingut

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

D- R BOSHKO JAKOVSKI
D-R ALEKSA STAMENKOVSKI
MARKETINGU DHE
MENAXHIMI I
MARKETINGUT
Libër për
vitin II-të
PËR DREJTIMIN EKONOMIK – JURIDIK DHE TË
TREGTISË
teknik për tregti dhe marketing
Shkup, 2011

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/7_vtora_Marketing%20i%20marketing%20menadzment_ALB_Print.pdf

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment