Dështimi në planifikim

Autor: Skender Mustafi Element bazë që ka bërë që shkenca të zhvillohet me një hapërim kaq të shpejtë, e që ishte prezent në traditën e zhvillimit të islamit nga koha e të Dërguarit, paqja qoftë mbi të, e deri në kohën e ndryshkjes së viteve të arta islame, është trajtimi i çështjeve profesionale nga njerëz kompetent, të legjitimuar. Në një kohë kur Evropa ishte në kulmin e errësirës së vetë, që në shkolla na e mësonin si Mesjeta e Errët e që nuk na thoshin se ne ishim në errësirë…

Zhvillimi i internetit dhe varësia e biznesit

Autor: Skender Mustafi Teknologjia informative dhe biznesi po gërshetohen në mënyrë të pandashme. Nuk mendoj se ndokush mund të flasë kuptimplotë për njërën pa mos folur për tjetrën. Bill Gates Kompanitë të cilat tanimë kanë shtrirë rrjetin e sofistikuar të internetit në strukturat e tyre dhe kanë zhvilluar përmbajtje specifike në të e që është jetësore për nevojat e biznesit të tyre, nuk është e thënë të kenë arritur kulmin e suksesit të biznesit të tyre. Në ditët e sodit interneti është teknologjia kyçe e cila u mundëson bizneseve, posaçërisht ndërmarrjeve të vogla…

Gjenerimi i modelit të biznesit: Kanalet e komunikimit, shpërndarjes dhe shitjes

Përgatiti: Skender Mustafi Identifikimi i konsumatorëve dhe grupimi i tyre në segmente të caktuara bazuar në parametra të paracaktuar mundëson njohjen e konsumatorëve. Përcaktimi i strategjive për përllogaritjen e vlerës e cila pretendohet të krijohet, propozohet, pasqyron suksesin i cili planifikohet të arrihet duke u ofruar produktet/shërbimet segmenteve të caktuara të konsumatorëve tanimë të identifikuar. Hapi i ardhshëm në zhvillimin e modelit të biznesit është identifikimi dhe përcaktimi i kanaleve të komunikimit, shpërndarjes dhe shitjes me secilin segment të konsumatorëve. Njohja e konsumatorëve është element i cili gjithnjë ka luajtur rol të madh…

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Propozimi i Vlerës

Përgatiti: Skender Mustafi “Propozimi i vlerës” është pjesa kryesore e cilësdo strukturë të modelit të biznesit, kjo pasi përmes përpilimit të modelit të biznesit kompania ka për qëllim analizën e mundësive për krijimin e vlerës, shpërndarjen e saj tek konsumatorët dhe kapjen e saj (krijimin e profitit). Për më tepër propozimi i vlerës së caktuar është shkaku që konsumatorët përcaktohen për një kompani dhe largohen nga një tjetër. Kjo vlerë përmbush nevojat dhe dëshirat e konsumatorëve, zgjedh problemet e tyre. Pra, propozimi i vlerës është përmbledhje e përfitimeve që kompania i ofron konsumatorëve (Osterwalder &…

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Struktura e propozuar nga Osterwalder dhe Pigneur

Përgatiti: Skender Mustafi Shkarko: Siç e dimë, modeli i biznesit përshkruan mënyrën, rrugën, taktikat, se si një organizatë krijon, shpërndanë dhe zë vlerë. Pra, duke shqyrtuar komponentë të ndryshëm, modelet e biznesit përshkruajnë dhe qartësojnë ndërlidhjen e komponentëve të ndryshme të kompanisë në mënyrë që krijimi i vlerës të qartësohet që më pastaj nga ajo vlerë të përcaktohet pjesa e cila u shpërndahet konsumatorëve dhe “të tjerëve” dhe pjesa e cila mbetet për organizatën. Studiues të ndryshëm në veprat e tyre sugjerojnë struktura të ndryshme për përpilimin e modeleve të…