Planifikimi dhe kontrolli

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 12 minuta Autor: Skender MUSTAFI Shkruar në vitin 2003 Redaktuar më: 12 Maj 2016 Në këtë studim nga të gjithë elementet e një procesi ekonomik do të vë në dritë vetëm planifikimin dhe kontrollin. Këto dy elemente janë jetësore në ekonominë e sotme qoftë nëse trajtojmë tregun në tërësi në aspekt makroekonomik, qoftë nëse trajtojmë ndërmarrjen në veçanti në aspekt mikroekonomik. Për më shumë, kur kemi parasysh ndërmarrjen, planifikimi dhe kontrolli aplikohen në të gjitha proceset dhe gjatë gjithë realizimit të cilit do proces të saj. Për të kuptuar këto dy elemente të proceseve ekonomike, fillimisht…

CMMI: Fushat e proceseve në detaje (synimet dhe praktikat specifike)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 11 minuta Autor: MSc. Skender Mustafi CMMI përmban 22 fusha procesesh të cilat nënkuptojnë aspektet e prodhimit të produktit e që ndërmarrja duhet mbuluar gjatë procesit të prodhimit. Këto fusha në vete përmbajnë synime specifike si dhe praktika specifike që janë të lidhura ngushtë vetëm me fushat specifike të proceseve. Në vijim do të mund të njiheni me të gjitha fushat e proceseve, qëllimin e analizës së tyre si dhe synimet dhe praktikat specifike të cilat janë të ndërlidhura me to. Për më shumë, emërimet e fushave të proceseve, qëllimisht janë lënë…

Zhvillimi i internetit dhe varësia e biznesit

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 6 minuta Autor: Skender Mustafi Teknologjia informative dhe biznesi po gërshetohen në mënyrë të pandashme. Nuk mendoj se ndokush mund të flasë kuptimplotë për njërën pa mos folur për tjetrën. Bill Gates Kompanitë të cilat tanimë kanë shtrirë rrjetin e sofistikuar të internetit në strukturat e tyre dhe kanë zhvilluar përmbajtje specifike në të e që është jetësore për nevojat e biznesit të tyre, nuk është e thënë të kenë arritur kulmin e suksesit të biznesit të tyre. Në ditët e sodit interneti është teknologjia kyçe e cila u mundëson bizneseve, posaçërisht ndërmarrjeve të vogla…

ITIL: standard për shërbime informatike

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 5 minuta Autor: Skender Mustafi ITIL® është shkurtesë për fjalët Information Technology Infrastructure Library që në shqip ka kuptimin Biblioteka e Infrastrukturës së Teknologjisë Informative. ITIL® është mbrojtur me të drejta autori nga korporata Axelos Ltd..  ITIL është tërësia më e përhapur e praktikave e qasjes së Udhëheqjes së Shërbimeve në fushën e Informatikës. ITIL ofron kornizë praktike për identifikimin, planifikimin, dorëzimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve informatike tek bizneset. Njohja me ITIL ITIL është ndërtuar mbi atë bazë që sugjeron që shërbimet informatike dhe informatike në përgjithësi duhet përshtatur varësisht nga nevojat e bizneseve…

Çfarë nënkupton Menaxhimi i Zinxhirit të Furnizimit?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 6 minuta Autor: Skender Mustafi Menaxhimi i zinxhirit të Furnizimit shpesh, shkurt, i thirrur edhe në shqip si SCM (akronim nga anglishtja: supply chain management – SCM) nënkupton kontrollimin e zinxhirit të furnizimit si proces biznesi që nga furnizuesit, përmes kompanisë e deri tek konsumatori. Në këtë pikëpamje, duhet theksuar që zinxhiri i furnizimit nuk përfshinë vetëm produktin fizik dhe aktivitetet e tij, por gjithashtu edhe informacionet të cilat kanë të bëjnë me produktin si dhe përbërësit tjerë të cilët trajtojnë produktin nga faza në fazë, ose hap pas hapi. Definimi Në literaturë mund të…

Çka është SAP?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Shkurtesa SAP rrjedh nga gjermanishtja, “Systeme, Anwendungen, Produkte” e që në shqip ka kuptimin Sistemet Aplikacionet dhe Produktet. Për herë të parë SAP u përdor në vitin 1972 nga pesë ish punëtorë të IBM në filialin Meinheim, Gjermani. Meqë, terminologjia informative dhe ajo e biznesit elektronik shumë shpesh referohet në anglisht, po përmendim se kuptimi i SAP në anglisht është “Systems Applications and Products.”.