Pse tani më shumë se kurrë duhet investuar në marketingun në Internet?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Shpesh herë në ditët e sotme, profesionistët apo ndërmarrjet e vogla nuk bëjnë publicitet në ueb nga frika e një kostoje të lartë. Për këtë frikë jo të motivueshme shumë prej tyre heqin dorë nga një ueb faqe shumë efikase dhe si rrjedhim privohen nga instrumente marketingu shumë të rëndësishme të cilat në kohët e sotme mund të cilësohen si jetësore. Në një shoqëri gjithnjë e më shumë teknologjike e të lidhur ngushtë me internetin është e pajustifikueshme mungesa e një prezence online, në telefona, në rrjete sociale e në…

Zoti, universi, natyra, apo si të duash quaje ….

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Autor: Faton Azizi Është mjerim formulimi i një fjalie të tillë krahasuese, sidmos rritet shkalla e mjerimit kur kjo fjali thuhet me plot besim nga kuazi intelektualët. Universi, natyra , kosmosi etj. gjithë këto hyjnë nën emëruesin krijesa dhe asesi nuk i lejohet njeriut që të tërheq drejtëz krahasimi në mes krijesave dhe Krijuesit … Është temë tjetër që nëpërmjet krijesave të tilla , nëpërmjet harmonisë që ata funksionojnë , bukurisë që ngërthejnë , qëllimit të krijimit , apo mjeshtërisë së sendërtimit të tyre të krahasohen ose të mishërohen me…

Padrejtësia e të “ drejtit “

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 6 minuta Autor: Faton Azizi Të bartësh flakadanin e drejtësisë në një shoqëri ose një mes në të cilin profesion primar është padrejtësia është mision i cili kërkon përkushtim, kërkon sa përgatitje shpirtërore aq dhe fizike. Dy komponenta këto të cilët kumulohen përgjat luftës dhe përpjekjes së lodhshme, dhe janë rezultat i një angazhimi serioz  dhe parasegjithash fisnik, angazhim ky i cili nën ndikim të piksynimit të sinqert pastron dhe përforcon qëllimin dhe parapërgatitjen fillestare. Mendoj që drejtësia si cilësi e njëriut është komponent shpirtërore e cila i imponohet mendjes nëpërmjet ushtrimit…

Shkenca Islame: Ndikimi në shkencën evropiane

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Kontribut drejt rritjes së shkencës evropiane ishte kërkimi i skolastikëve evropianë për dituri të reja, të cilat mund të gjendeshin vetëm në mesin e myslimanëve posaçërisht në Spanjën Islae dhe në Sicili. Këta skolastikë përkthyen tekstet e reja shkencore dhe filozofike nga gjuha arabe në gjuhën latine. Njëri nga përkthyesit më produktiv në Spanjë ishte Zherardi nga Kremona i cili përktheu 87 libra nga arabishtja në latinisht, duke përfshirë: nga Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi librin Algjebra dhe Almukabala, nga Jabir ibn Aflah librin Elementa astronomica,[41] nga al-Kindi librin Në Optikë,…

Arti Islam: Kaligrafia

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Kaligrafia Islame ose – bukur shkrimi arab fokusohet si një formë parësore e artit dhe si një shprehje vizuale që lidhet me parimet kozmike dhe shpirtërore të popujve që përqafuan Islamin, si dhe me prejardhjet socio-historike të tyre. Anembanë botës islame, kaligrafia është një simbol që përfaqëson bashkimin, bukurinë dhe fuqinë.[14] Kaligrafia përfaqëson drejtpërsëdrejti përgjigjen e shpirtit të myslimanëve ndaj zbritjes së shpalljes Kur’anore. Poezia arabe ekzistonte para zbritjes së Kur’anit, mirëpo nuk kishte kaligrafi arabe para shpalljes Kur’anore. Kaligrafia islame është një art specifik islam pa ndonjë para prirje…

Shkenca Islame: Lindja e shkencës Islame

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Shkenca Islame[1] është shkenca e cila buron nga Kur’ani dhe është e bazuar në doktrinën e Njëjësisë (Teuhidit – Besimit në një Zot të vetëm) e cila e përbën qendrën e Shpalljes Kur’anore. Ajo është zhvilluar brenda kornizës së të kuptuarit islam mbi universin nga njëra anë dhe të shkencës nga ana tjetër. Ekziston një trup i një diturie të organizuar, e cila mund të quhet shkencë islame dhe e cila është islame, jo pse është kultivuar nga ana e myslimanëve, por për më tepër, sepse ajo përputhet me parimet,…