Si të përpiloj një “Plan Biznesi”?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 8 minuta

Autor: Skender Mustafi

Plani i biznesit është një përmbledhje e shkruar e aktivitetit të propozuar të kompanisë1 ku varësisht nga nevoja dhe synimet e kompanisë këto aktivitete të propozuara mund të jenë afatshkurtra ose afatgjate. Plani i biznesit është një dokument i gjallë, evolutiv që shpreh ardhmërinë e kompanisë. Ekspertë vlerësojnë se plani i biznesit është një nga mjetet më të rëndësishme të një kompanie. Plani i biznesit përgatitet për vetë kompaninë ose për investuesit në kompani.2 Ju mund të realizoni një plan biznesi për kompaninë tuaj ose t’i ofroni ndonjë investitori duke kopjuar strukturën e më poshtme dhe duke zëvendësuar përshkrimet me të dhënat konkrete. Në fund të artikullit keni edhe një shembull konkret të indeksit të një plani të biznesit.

Indeksi i detajuar i përmbajtjes së një plani të biznesit

1. Përmbajtja
Një plan biznesi duhet të përmbajë detaje se si do të zhvillohet biznesi, kur do të merren vendimet e veprimit, kush do të marrë pjesë në implementimin e këtij plani dhe si do të menaxhohen paratë. Strategjia e krijimit të planit të biznesit varet se për zhvillimin e biznesit (ose rritjen e tij) nevojiten financa apo investime.[4] Gjithashtu gjatë implementimit të tij duhet përqendruar rreth asaj se si do të arrihet me sukses të gjenerohen të hyra përmes këtij plani.

Konkretisht plani i biznesit fillimisht përfshinë një koncept fillestarë dhe bazë ku janë objektivat, synimet, arsyet e biznesit, pastaj përfshinë një përshkrim të situatës në moment të nismëtarëve të projektit të biznesit ose të situatës në moment të biznesit ekzistues (që tenton drejt zgjerimit). E rëndësishme është të jepen të dhëna mbi grupin menaxhues, produktin i cili do të prodhohet, ose shërbimin i cili do të ofrohet, mbi konsumatorët ose klientët të cilët do të jenë gjenerues të profitit, i cili synohet përmes këtij plani. Gjithashtu, duhet analizuar konkurrenca në tregun që synojmë, rreziqet që na kanosen, të bëhet analiza SWOT. Përfundimisht duhet përshkruar se si pretendohet caktimi i çmimit, si mendohet të realizohet shitja (ofrimi i shërbimit), cilat taktika do të përdoren për të arritur deri tek konsumatori, detaje mbi shpërndarjen, duhet përshkruar detaje mbi mënyrën e implementimit të marketingut. Për të qenë i gjithë plani komplet gjithashtu duhet siguruar edhe të dhëna konkrete financiare rrethe gjithë prapa përgatitjes, realizimit të planit si dhe realizimit të profitit nga ofrimi i produktit ose shërbimit të caktuar.

2. Përmbledhja ekzekutive
» Prapavija – Prapavija e kompanisë, përshkrim i shkurtër mbi kompaninë.
» Koncepti – Koncepti i kompanisë.
» Objektivat – Nëse është plan biznesi për një kompani të re, atëherë shkruhen objektivat e kësaj kompanie. Nëse hapet një repart i ri ose bëhet një plan për produkt/shërbim të ri, atëherë duhen shkruar objektivat e këtij reparti ose produkt/shërbimi.
» Menaxhimi – Përshkruhet mënyra e menaxhimit të këtij projekti të ri edhe vendosen objektivat, misioni dhe pikat e suksesit (pikat e suksesit nënkuptojnë ato elemente, të cilat ju i shihni si të domosdoshme për arritjen e suksesit, këto pika duhen përmendur në plan).
» Marketingu – Misioni, objektivat, pikat e suksesit përmes marketingut.
» Financat – Pikat kyçe të planit financiar, të cilat ju i shihni si bazat themelore për arritjen e suksesit tuaj.
» Përfundimi – Përmbledhja e vizionit tuaj lidhur më këtë plan.

Shënim: Përmbledhja ekzekutive duhet të ketë jo më shumë se dy faqe të formatit A4 me shkronja normale, ajo duhet të jetë një përmbledhje e tërë planit të biznesit, një hyrje e shkurtër dhe efektive për atë gjithmonë sugjerohet që kjo pjesë të shkruhet dhe kompletohet pas përfundimit të pjesëve të tjera të planit të biznesit. Zakonisht investuesit për të cilët e bëni planin janë ose jo të impresionuar nga hyrja (përmbledhja ekzekutive), dhe këtu varet i gjithë qëndrimi i tyre për përmbajtjen e mëtejshme.

3. Situata momentale
» Ambienti tregtarë – përshkruaj ambientin ku tregtoni momentalisht, segmenti I tregut ku plasoni produktin/shërbimin tuaj.
» Cikli jetësorë i produktit – përshkruani sa zgjat cikli i prodhimit të produktit tuaj.
» çmimet dhe fitimi – paraqitni rezultatet e analizës suaj mbi çmimet dhe fitimin që pretendoni ta realizoni duke përdorur fakte dhe duke e vërtetuar.
» Konsumatorët – përshkruani cilët janë konsumatorët tuaj, ku gjenden ata, çfarë shtrirje demografike kanë, çfarë nevoja kanë këta konsumatorë , sa janë konsumatorë tuajt, sa ua plotëson nevojat produkti/shërbimi juaj.
» Shpërndarja – përshkruani si do ta shpërndani produktin, çfarë rrjeti shpërndarës keni.
» Udhëheqja – përshkruani si do të udhëhiqet ky sektor, produkt/shërbim I ri.
» Burimet financiare – përshkruani strukturën e burimeve të financimit, sa mbuloni vet këtë projekt me financa, sa merrni hua nga institucione tjera dhe sa pretendoni të merrni nga subjekti të cilit ju keni drejtuar.

Sqarim. Si në pjesën e parë edhe në këtë pjesë mundohuni sa më shumë të i argumentoni kërkesat dhe përshkrimet e shkurtëra, argumenti është baza më ë shëndoshë e vlerësimit. Mos bëni sqarime të kota e te përsëritura, numërimet bëni të qarta, ndarjet precize, kërkesat reale.

4. Objektivat
» Objektivat primare të firmës – numëroni
» Synimet e biznesit
» Arsyet – përse jeni përcaktuar në këtë biznes
» Kthimi i investimeve – përshkruani se si planifikoni ti ktheni investimet e bëra (kjo nënkupton mundësinë për kthimin e borxheve)
» Objektivat financiare
» Pozita e rritjes – paraqisni se si e shihni rritjen në treg.

5. Menaxhimi (të dhëna mbi firmën)
» Si filluam – me biznesin në firmë, historik i shkurtër mbi historikun e firmës
» Grupi I menaxhimit – paraqisni numrin e strukturës menaxherie dhe strukturën e shtrirjes së këtij menaxhmenti.
» Përgjegjësitë – përshkruani përgjegjësitë e menaxhmentit të larte, duke I identifikuar me emra dhe përgjegjësi në punë.
» Kërkim dhe zhvillim – sektori juaj për kërkim dhe zhvillim
» Mbështetje nga jashtë – nëse keni mbështetje profesionale, në fuqi punëtore ose bashkëpunime të tjera të ndryshme atëherë edhe këto cekni.

6.  Përshkrimi I produktit / shërbimit
» Produkti/shërbimi momental përshkrim – në këtë pjesë përshkruani produktin (nëse jeni prodhues) momental, dmth që jeni duke prodhuar ose zhvilluar ose shërbimin (nëse jeni ndërmarrje shërbyese). Përshkrimi duhet të jet i shkurt dhe i qartë pa përsësirje të të dhënave.
» Teknologjia gjegjëse – nënkupton përshkrimin e teknologjisë me të cilën prodhoni produktin në fjalë ose në anën tjetër teknikën të cilën e shfrytëzoni për të ofruar shërbimin që e ofroni (pra e gjithë varet nga aktiviteti të cilin e zhvilloni).
» Qëllim i dobishëm dhe të mira – tregoni shkurt dhe me fjalë argumentuese dobishmërinë që do ta ketë konsumatori nga produkti/shërbimi juaj.
» Theksimet e së ardhmes – në pika të sakta caktoni planin e së ardhmes në prodhim/shërbim, pra në lëmin në të cilën zhvillohet aktiviteti juaj.
» Beneficionet kyçe të të gjitha produkteve/shërbimeve – pra duhet paraqitur esencën, nevojën kryesore që e plotëson ai produkt/shërbim.
» Teste – në këtë pjesë duhet të tregoni hulumtimet tuaja që i bëni për të zhvilluar produkte të reja ose hulumtime që bëni për të zhvilluar teknika të reja të ofrimit të shërbimit, pa detajime dhe përshkrime të tepruara, por vetëm elemente bindëse argumentuese.
» Cikli jetësorë i produkteve/shërbimeve – përshkruani ciklin e jetës së produktit/shërbimit tuaj, gjithnjë me përshkrime të shkurta.
» Ekspozime – paraqitjet e produktit / shërbimit.

7. Konsumatorët
Studim i rastit – në këtë pjesë duhet të paraqitur të dhëna mbi këtë situatë lidhur me nevojat e konsumatorëve mbi këtë produkt/shërbim që zhvilloni si dhe aftësinë e produktit /shërbimit tuaj për të plotësuar nevojat e konsumatorëve si nga kualiteti si nga kuantiteti.
Lista e konsumatorëve – paraqitni konsumatorët tuaj (shkurt), nëse keni disa produkte atëherë paraqisni listën e konsumatorëve që janë konsumues të produktit

8. Konkurrenca
Rrethi i konkurrimit – paraqit konkurruesit tuaj direkt që merren me biznesin tuaj si dhe konkurruesit indirekt që kanë ndikim relevant në segmentin e tregut në të cilin vepron.
Vëzhgim & Përfundim – paraqisni argumente se si do të gjendeni në treg si ndaj tregut ashtu edhe ndaj konsumatorëve.

9. Rreziqet
Përshkruani rreziqet me të cilat mund të përballeni qofshin ato natyrale, shtetërore, apo ekonomike.

9.1. Analiza e tregut
» Definimi i tregut – definoni tregun tuaj (asgjë teorike nga librat), largësinë, dendësinë, madhësinë, shpërndarjen, konsumatorët absolut, relative, jo konsumatorët etj.
» Historia e shitjeve – jep një prapavijë të shitjeve tua (ofrimit të shërbimeve tua) në një periudhë të caktuar të kohës së kaluar.
» Fitimet – përshkruani përfitimet që ofron tregu si dhe planin tuaj se sa përfitime planifikoni ju të keni nga ai treg i përgjithshëm.
» Ndarja e tregut dhe pozita në treg – paraqisni veten tuaj (pozitën tuaj) në treg duke marr parasysh dhe konsumatorët, rangoni aftësitë konkurruese të ndërmarrjes suaj si dhe aftësitë konkurruese të produktit tuaj ndaj produkteve të konkurrentëve.
» Marketing metodat – përshkruani metodat që do të përdorni për njohjen tuaj ose të produktit tuaj. (kjo varet nga ajo se jeni duke bërë biznes plan për një produkt të ri me një ndërmarrje tanimë që njihet apo keni të bëni me një ndërmarrje të re si dhe një produkt të ri që nënkupton angazhimin e dyfishtë si në aspekt të njohjes së ndërmarrjes ashtu edhe në aspekt të njohjes së produktit nga ana e konsumatorëve).
» Trendët industriale – ku është industria e përgjithshme, sa jeni në hap me imponimet që I bën industria e përgjithshme, sa jeni ndikues në këtë industri.

10. SWOT – analiza
Zakonisht kur bëhet SWOT (Strength, weakness, opportunities and threats) analiza bëhet një katror i madh me katër nën katrorë në të cilët numërohen, pra vetëm numërohen elementet e kërkuara (si më poshtë):
» Forcat – forca që keni ju e konkurrentët nuk i kanë dhe ju jeni duke i përdorur këto forca (numëroni në listë)???
» Dobësitë – dobësitë tuaja ndaj konkurrentëve, tregut.
» Mundësitë – mundësitë tuaja për të ngritur nivelin e konkurrimit në të ardhmen duke marr parasysh veprimet e tanishme, teknologjinë e tanishme, idetë e tanishme, stafin etj.
»» Mundësitë e pa shfrytëzuara – mundësitë që akoma as edhe konkurrentët nuk i kanë shfrytëzuar
» Rreziqet – rreziqet e llojeve të ndryshme, sociale, ekonomike, politike, gjeografike etj. Që mund të ndikojnë në dobësimin e aftësisë suaj konkurruese apo ndoshta edhe në shuarjen totale të biznesit tuaj.

11. çmimet dhe fitimi
Kjo tërësi në të vërtetë merret me përpilimin e çmimeve për produkt ose shërbim.
Struktura bazë – përshkruaj metodën e përpilimit të çmimeve të produkteve/shërbimeve.

» Tregtimi – paraqit tregtimin dhe koston e tregtimit.
» Shpërndarja – paraqit metodat dhe rrethin e shpërndarjes si dhe koston e shpërndarjes
» Paraqitja e prodhimit– përshkruaj prodhimit
» Shitjet direkt – menaxhimin e shitjes direkt si dhe elementet e përbërjes së shitjes suaj direkt
» Zbritjet e çmimeve – metodat e menaxhimit të çmimeve, si dhe ndryshimin e tyre në situata të ndryshme.
» Kostoja – analizo kostot në total si dhe mënyrën e menaxhimit të kësaj kostoje totale.

12. Taktikat e shitjes
» Metodat momentale të shitjes – përshkruaj metodat që shfrytëzoni në momentin e biznesit të tanishëm gjatë shitjes.
» Shitje – përshkruani gjendjen tuaj në shitje duke marr si element për krahasim tregun (segmentin e tregut) në të cilin operoni si dhe konkurrentët.
» Feed Back lakoret – përshkrim (asgjë nga literature të ndryshme , por gjithçka elemente nga tregtimi juaj – shukur dhe qartë)
» Shitjet ekzekutive – përshkrim (asgjë nga literature të ndryshme , por gjithçka elemente nga tregtimi juaj – shukur dhe qartë)
» Shitjet direkt – përshkrim (asgjë nga literature të ndryshme , por gjithçka elemente nga tregtimi juaj – shukur dhe qartë)
»» Përfaqësuesit e prodhimit– përshkrim (asgjë nga literature të ndryshme , por gjithçka elemente nga tregtimi juaj – shukur dhe qartë)
»» Shpërndarjet – përshkruani mënyrën e shpërndarjes së produktit tuaj, koston e realizimit të këtij veprimi si dhe efektivitetin.
»» Prodhuesit e pajisjes origjinale – përshkrim
»» Shitësit – lidhja me shitësit, raporti me to (nëse janë pjesë e kompanive tjera që shesin produktin tuaj).

»» Telemarketing – sa dhe si e shfrytëzoni.

13. Shpërndarja
» Metodat – përshkrim
» Shpërndarja – si e realizoni, kostoja …
» Mbulimi – si i mbuloni shpenzimet e shpërndarjes.
» Programi i ciklimit – cikli i shpërndarjes.
» Shpërndarja ndërkombëtare – nëse bëni, përshkrim …
» Nxitjet e tregtimit – taktikat që përdorni për të bërë nxitje në tregtim
» Shërbimet konsumatore – përshkrim
» Politika e kthimit dhe përshtatjes – çfarë politika përdorni për të bërë kthime dhe përshtatje në raste të ndryshme të ndryshimit të kushteve në treg.

Referencat
1. www.tirana.gov.al/common/images/Si_te_hartoni_1plan_biznesi.pdf
2. http://www.smallbusinessnotes.com/planning/sbabusplan.html
3 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?r.l1=1073858805&r.l3=1073869162&r.t=RESOURCES&type=RESOURCES&itemId=1073791229&r.i=1073791230&r.l2=1073859137&r.s=sc

Përgatiti:
Skender Mustafi

Përgatitur për projektin:
Wikipedia në gjuhën shqipe

Viti 2007

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

4 Thoughts to “Si të përpiloj një “Plan Biznesi”?”

  1. Ergita

    A ka ndonje kompani apo agjensi ne Shqiperi qe ben plane biznesi dhe sa mund te kushtoje nje i tille ??

  2. Në kokë të artikullit e keni një Word dokument të cilin mund të e shkarkoni për të përpiluar një plan biznesi për idenë tuaj apo kompaninë tuaj. Realizimi i një plani të biznesit nga një palë e tretë nënkupton ofrimin e të gjitha informacioneve nga ana juaj dhe pala e tretë vetëm plotëson fushat e zbrazët. Planin e biznesit mund të e realizoni ju vetë. Suksese!

Leave a Comment