Marketing miksi

Autor: Skender Mustafi Hyrje Marketing miksi paraqet miksin e të gjitha funksioneve të marketingut në përpilimin e planit të marketingut të kompanisë. Nuk ka rregull të përgjithshme se sa funksione përmban, ose duhet të përmbajë marketing miksi (Mustafi et al., 2011). Tradicionalisht marketing miksi njihet si përzierje mes katër funksioneve të njohura si 4P (Shih figurën 1)  të paraqitura për herë të parë nga McCarthy (1987). Autorë të ndryshëm paraqesin edhe funksione të ndryshme të cilat njihen si 7P (Bitner & Bernard, 1981) ose 10P e që përbëjnë marketing miksin.…

Read More