BPMN diagramet

Përgatiti: Skender Mustafi  BPMN është akronim nga fjalët në anglisht “Business Process Modeling Notation” që në shqip nënkupton “Shënimet e Modelimit të Proceseve të Biznesit”. BPMN është gjuhë e cila përcakton një mënyrë të organizuar, të njohur dhe të pranuar,  për përpilimin e diagrameve të cilët ndihmojnë modelimin e proceseve të biznesit. Meqë ky lloj i organizuar i shënimeve vije si pasojë e zhvillimeve moderne të biznesit të mbështetura nga teknologjia informative dhe fillimisht është zhvilluar në gjuhën angleze, në artikull dhe gjatë implementimit praktik mund të shihni se do të jeni…

Read More

Interneti dhe strategjitë e biznesit

Lakorja e miratimit

Autor: Skender Mustafi Shumë kompani kanë pasur ide të mrekullueshme për t’i implementuar në internet. Për më tepër, ato madje kanë zhvilluar modelet e biznesit për këto ide. Më në fund, për shkak të mungesës së strategjisë ose duke implementuar strategji të gabuar, pas investimit të milionave nga kapitali i tyre, ato kanë dështuar drejt implementimit të modeleve të zhvilluara të biznesit. Pra, mahnitja nuk është pjesë e biznesit dhe zhvillimeve të tij, por strategjia është elementi kyç për biznes të suksesshëm. Pa dyshim Porter (2011) ka të drejtë kur thekson se…

Read More

Marketing analizë dhe praktikë

Autor: Skender Mustafi Ndonëse punimi është realizuar në vitin 2005 dhe shumë gjëra mund të ishin trajtuar ndryshe nga ajo që u trajtuan në atë kohë, mendoj se ky punim mund të ndihmoj nevojat e ndonjërit nga ju. Fjala është për një analizë të shkurtër të një kompanie me të dhëna burimore nga ajo si dhe konkluzionet e mia në atë kohë. Punimin mund të e shkarkoni si PDF. Më poshtë, pa pasur nevojë të e shkarkoni punimin “”, do të mund të e lexoni një pjesë nga hyrja. Unë nuk kam…

Read More

Aplikimi i diturisë

Autor: Skender Mustafi Në sferën e projektimit të diturisë, aplikimi i diturisë mund të bëhet në disa mënyra. Për të sqaruar llojet e diturive do të marrim një shembull praktik: Kompani për dhënien e veturave me qira. * Marrja e vendimeve Në proceset e ndryshme të kompanisë në të cilën veproni nevoja për marrjen e vendimeve është shumë e madhe si në menaxhimin e blerjeve, proceseve të prodhimit ashtu edhe të shitjeve. Një nga dituritë është marrja e vendimit për të shfrytëzuar një mundësi nga të gjitha mundësitë e ofruara.…

Read More