Rëndësia e Ndërmarrjeve/Bizneseve në Ekonominë Shtetërore dhe ndikimi i tyre në BVP

Lexo më shumë