Integrimi i marketingut në kompani

Autor: Skender Mustafi Marketingu si tërësi kuptohet dhe implementohet ndryshe nga kompani të ndryshme. Marketingu në internet është praktikë e re për shumicën e kompanive. Vetëm një numër i vogël i kompanive kanë kuptuar rëndësinë dhe vlerën e marketingut në internet  për atë edhe udhëheqin në tregun në internet. Duke pasur dy ambiente marketingu, tradicional dhe në internet, kompanitë krijojnë një strukturë të përgjithshme të marketingut ku në të shumtën e raste marrin anën kah marketingu i cili është ndikuar nga dy faktorë të rëndësishëm: të kuptuarit e Rikthimit të…

Read More

Individualizimi si instrument i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Individualizmi është instrument shumë i njohur i produktit i cili përfshin përshtatjen masive dhe personalizimin. Individualizimi, në të vërtetë, ka të bëjë me shpërndarjen e përmbajtjes individuale tek konsumatorët (Chaffey et al. 2009). Këto instrumente, përshtatja masive dhe personalizimi, mundësojnë komunikim interaktiv marketingu mes furnizuesve dhe konsumatorëve.  Pra, komunikimi është elementi më i rëndësishëm i këtij instrumenti, kështu sa më i ndërlidhur, më elastik (fleksibil) dhe më i lehtë komunikimi është, aq më i mirë dhe më efektiv është instrumenti. Individualizimi në internet (online) është shumë elastik…

Read More

Raporti mes marketingut të Mediave Shoqërore dhe marketingut të Fjalës së Gojës

Autor: Skender Mustafi Si marketingu i fjalës së gojës, si instrument promocional i marketingut tradicional, ashtu edhe marketingu i mediave shoqërore, si instrument promocional i marketingut në internet, shtynë komunitetin për të promovuar produktet e tyre. Marketingu i fjalës së gojës nënkupton kalimin e informacioneve nga një njeri në tjetrin, nga një njeri tek një grup njerëzish ose nga një grup tek një grup tjetër njerëzish. Ky përgjithësim mund të jetë i vërtetë gjithashtu edhe për marketingun e mediave shoqërore në internet.

Read More

Marketingu në internet (online)

Autor: Skender Mustafi Hyrje Marketingu në internet, posaçërisht në gjuhën angleze, emërohet me shumë emra të ndryshëm që janë sinonime të fjalës “online”. Autorë të ndryshëm përdorin fjalët ose shkurtesat internet, “i” ose “i-” (psh. iMarketing, i-Marketing), elektronik, “e” ose “e-” (psh. eMarketing ose e-Marketing), digjital dhe disa përdorin fjalën ueb (web) që nga shumica e autorëve ueb marketingu shihet si pjesë e marketingut online. Reklama e parë në internet u paraqit në vitin 1993 (O’Reilly Media, 2008), tridhjetë vite pas paraqitjes së internetit. Që nga ajo kohë, vazhdimisht u…

Read More