Funksionet e marketingut tradicional

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Meqë në të shumtë e rasteve autorët nga marketingu i përgjithshëm nxjerrin dy forma marketingu: marketingun tradicional (autorët anglishtfolës e njohin si offline marketing ose traditional marketing) dhe marketingun në internet (autorët anglishtfolës e njohin si internet marketing, online marketing, e-marketing etj.) atëherë edhe funksionet e marketingut studiohen ndryshe nga këto dy forma. Kështu në këtë rast nuk është e drejtë të thuhet se flasim mbi funksionet e marketingut nëse në ato nuk përfshihen funksionet e marketingut në internet.

Lexo më shumë

Vendi si funksion i marketingut në internet

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Autor: Skender Mustafi Vendi, në marketing, zakonisht definohet si lokacioni ku produkti mund të blihet. Shpesh referohet edhe si kanal i distribucionit. Vendi në marketingun tradicional përfshinë shitoren fizike, kurse në marketingun në internet përfshin çfarëdo shitore virtuale. Është raporti informacion-rrjet-elektronikë që ka ndikim të drejtpërdrejtë në diferencimin vendin tradicional nga vendin në internet si funksione të marketingut. Vendi në internet (vendi online) ka ndikim të madh në definimin e përgjithshëm të marketingut në internet dhe në të kuptuarit e funksioneve tjera të marketingut. Në thelb, varësisht nga fakti se…

Lexo më shumë

Promocioni si funksion i marketingut në internet

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Shumë autorë konsiderojnë se marketingu në internet është forma që është në rritje më të shpejtë e marketingut direkt (Kotler & Armstrong, 2010). Më tej, autorët e njëjtë, gjithashtu dhe Kotleri, konsiderojnë se miksi promocional përbëhet nga marketingu direkt dhe mjete tjera (M. Trehan & R. Trehan, 2007, p. 17) të cilat kompania i përdorë për të arritur objektivat e reklamimit dhe marketingut (Armstrong, Harker, Kotler, & Brennan, 2009). Prandaj, marketingu në internet konsiderohet si pjesë e miksit promocional. Si pasojë, kur këta autorë deklarojnë se marketingu në…

Lexo më shumë

Të kuptuarit e marketingut në internet

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Marketingu në internet, ndryshe i njohur si marketingu online,  është akoma në zhvillim e sipër pasi që ambienti në internet është vazhdimisht në zhvillim dhe ashtu siç vazhdon ky zhvillim definicione të ndryshme rreth marketingut në internet me kohë do të paraqiten. Përkundër të gjitha dallimeve, autorët pajtohen se marketingu në internet jeton dhe zhvillohet përkrah zhvillimit të teknologjisë informative. Mjetet e internetit janë kyçe dhe të pa zëvendësueshme në formimin e konceptit të marketingut në internet dhe të kuptuarit e tij. Teknologjikisht, përmirësimet e mjeteve të internetit…

Lexo më shumë

Raporti mes marketingut në internet dhe marketingut direkt

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Marketingu në internet nuk paraqet vetëm treg të ri, por gjithashtu zgjeron edhe funksionet tjera të marketingut. Në literaturë shihet se nuk ka pajtim të përgjithshëm mes studiuesve të marketingut rreth asaj se çfarë roli luan marketingu në internet në strukturën e marketingut në përgjithësi. Disa studiues pohojnë se marketingu në internet ofron vetëm instrumente shtesë për funksionet e marketingut në përgjithësi dhe asgjë tjetër. Të tjerët sugjerojnë që të bëhen dallime mes funksioneve të marketingut në internet dhe atij tradicional dhe një grup tjetër autorësh deklarojnë…

Lexo më shumë

Raporti mes funksioneve të marketingut në internet dhe funksioneve të marketingut tradicional

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Funksionet e marketingut të njohura si 4P, 7P ose edhe disa autorë identifikojnë 11P (Simistir, 2009). janë elementet bazë si në marketingun tradicional ashtu edhe në atë në internet. Ambienti i veprimit dhe ndërlidhja e mjeteve të cilat veprojnë drejt zhvillimit të këtyre funksioneve  bëjnë që marketingu në internet të dallojë nga ai tradicional edhe atë gjithnjë e më shumë duke përmbushur dy sisteme thuajse shumë të ndryshëm. 4p ndër autorët janë të njohura si funksione bazë dhe të tjerat si funksione shtesë të marketingut qoftë tradicional…

Lexo më shumë