Të kuptuarit e marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Marketingu në internet, ndryshe i njohur si marketingu online,  është akoma në zhvillim e sipër pasi që ambienti në internet është vazhdimisht në zhvillim dhe ashtu siç vazhdon ky zhvillim definicione të ndryshme rreth marketingut në internet me kohë do të paraqiten. Përkundër të gjitha dallimeve, autorët pajtohen se marketingu në internet jeton dhe zhvillohet përkrah zhvillimit të teknologjisë informative. Mjetet e internetit janë kyçe dhe të pa zëvendësueshme në formimin e konceptit të marketingut në internet dhe të kuptuarit e tij. Teknologjikisht, përmirësimet e mjeteve të internetit…

Read More

Çka janë instrumentet e marketingut?

Autor: Skender Mustafi Instrumentet e marketingut si tek marketingu tradicional ashtu edhe tek marketingu në internet njihen si elemente të funksioneve të marketingut, shpesh të njohura si 4P, 7P etj.. Numri i instrumenteve efektiv të marketingut është shumë i madh, kështu që aktiviteti i furnizuesit është të përdorë instrumentin e përshtatshëm për të implementuar strategji të caktuar për të arritur synimet dhe objektivat e planifikuara (Mustafi et al., 2011). Me rëndësi është që të kuptohet se edhe instrumentet ashtu sikur funksionet e marketingut nuk janë të pa varur në veprim,…

Read More

Individualizimi si instrument i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Individualizmi është instrument shumë i njohur i produktit i cili përfshin përshtatjen masive dhe personalizimin. Individualizimi, në të vërtetë, ka të bëjë me shpërndarjen e përmbajtjes individuale tek konsumatorët (Chaffey et al. 2009). Këto instrumente, përshtatja masive dhe personalizimi, mundësojnë komunikim interaktiv marketingu mes furnizuesve dhe konsumatorëve.  Pra, komunikimi është elementi më i rëndësishëm i këtij instrumenti, kështu sa më i ndërlidhur, më elastik (fleksibil) dhe më i lehtë komunikimi është, aq më i mirë dhe më efektiv është instrumenti. Individualizimi në internet (online) është shumë elastik…

Read More

Lidhja e çmimeve si isntrument i marketingut në internet

Autor: Skender Mustafi Lidhja e çmimeve si instrument markrtingu është praktikë biznesi ku dy ose më shumë produkte dhe/ose shërbime ofrohen si një paket me një çmim të vetëm. Kjo strategji nxitë shitjen e produkteve ose shërbimeve duke u ndikuar nga njëri tjetri. Në praktikën e përditshme një strategji e tillë do të ishte e përshtatshme të përdorej në promovimin e artikujve të rinjë ose në nxitjen e shitjeve të artikujve jo aq të preferuar ose jo aq të njohur për konsumatorët. Shembull i lidhjes së çmimeve tek produktet tradicionale…

Read More

Raporti mes marketingut në internet dhe marketingut direkt

Autor: Skender Mustafi Marketingu në internet nuk paraqet vetëm treg të ri, por gjithashtu zgjeron edhe funksionet tjera të marketingut. Në literaturë shihet se nuk ka pajtim të përgjithshëm mes studiuesve të marketingut rreth asaj se çfarë roli luan marketingu në internet në strukturën e marketingut në përgjithësi. Disa studiues pohojnë se marketingu në internet ofron vetëm instrumente shtesë për funksionet e marketingut në përgjithësi dhe asgjë tjetër. Të tjerët sugjerojnë që të bëhen dallime mes funksioneve të marketingut në internet dhe atij tradicional dhe një grup tjetër autorësh deklarojnë…

Read More

Raporti mes instrumenteve të marketingut në internet dhe instrumenteve të marketingut tradicional

Autor: Skender Mustafi Të gjithë studiuesit e marketingut pajtohen se marketingu në internet (online) ofron instrumente shtesë të marketingut. Karakteristikë e instrumenteve të marketingut në internet është ndjeshmëria dhe ndikimi në të gjitha funksionet e marketingut në internet. Ndryshimet e vazhdueshme të tregut në internet kanë ndikim të drejtpërdrejt jo vetëm në instrumentet, por gjithashtu edhe në objektivat dhe synimet të cilat si pasojë kërkojnë mjete të reja dhe ndjekin strategji të reja. Këta katër faktorë: mjetet, objektivat, synimet dhe strategjitë mund të përdoren për të dalluar instrumentet e marketingut…

Read More