Jezui: Mësuesi i Inspiruar (dosje)

Tradita islame tregon shumë tregime rreth Jezuit nga të cilat mund të nxjerrim mësime që mund t’i zbatojmë sot. Muslimanët dhe të krishterët gjithmonë kanë qenë të inspiruar dhe kanë mësuar mësime me vlerë nga mesazhi dhe mësimet e Jezuit. Pasi që Jezui është figurë e tillë ndikuese mes muslimanëve dhe të krishterëve, mesazhi i […]