Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Marrëdhëniet

Autor: Skender Mustafi Definimi i llojit të marrëdhënieve dhe intensitetit të tyre  mes kompanisë dhe aktorëve tjerë të tregut është ndër hapat më të rëndësishëm drejt themelimit të një biznesi i cili do të jetë stabil dhe do të sjellë vlerë. Pas identifikimit të konsumatorëve dhe grupimit të tyre për të hulumtuar vlerën e cila do të mund të krijohet dhe pas vërtetimit që konsumatorët e studiuar vërtetë mundësojnë krijimin e vlerës, hapi i duhur për gjenerimin e suksesshëm të modelit të biznesit është  përcaktimi i marrëdhënieve mes kompanisë në njërën anë dhe konsumatorëve,…

Read More

Çka është CRM?

Autor: Skender Mustafi CRM është shkurtesë për fjalët në anglisht Customer Relationship Management që në shqip ka kuptimin Menaxhimi i Marrëdhënieve me Konsumatorët. CRM është një term që i përket teknologjive informative të biznesit e që në të vërtetë nënkupton një metodologji, softuer, ose edhe mundësitë e Internetit të cilat ndihmojnë kompaninë të menaxhojë marrëdhëniet me konsumatorët në një formë mirë të organizuar.

Read More