Paint.NET: Instalimi i shtesave (plugins)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Përgatiti: Skender Mustafi Paint.NET ndër programet më të mira falas të cilët ndihmojnë përpunimin e fotove. Në këtë artikull do të mund të mësoni se si të instaloni shtesat (plugins) të cilat u mundësojnë realizimin e efekteve të ndryshme të cilat programi nuk i ka në instalimin e vetë origjinal.

Lexo më shumë

nënshkrimi i metodës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Nënshkrimi i metodës në Jáva definon llojin e metodës, funksionin e sajë si dhe llojin e rezultatit të cilin ajo do të na kthejë ose shtypë. Ja disa nënshkrime metodash: public static void main(String[] args) – nënshkrimi i metodës kryesore public void emriMetodës() – nënshkrimi i një metode jo statike public int syprineEKatrorit(int a, int b) – metoda e cila kthen një integër që paraqet një numër të plotë public double() – metoda e cila kthen një numër jo të plotë public boolean() – metoda e cila…

Lexo më shumë

metoda

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Metoda është pjesë përbërëse, ndër kryesoret, në Jáva. Mrenda një metode programuesi definon çfarë duhet të kthehet ose çfarë duhet të shtypet si rezultat, të cilin kërkojmë. Metoda kryesore përmes së cilës startohet një program i zhvilluar në Jáva është main(). Metodat përcaktojnë detyrat të cilat duhet kryer brenda një klase në një program të caktuar. Varësisht nga nënshkrimi i metodës varet edhe paraqitja e sajë si dhe rezultati.

Lexo më shumë

BlueJ – Editues dhe kompilues për Java

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Autor: Skender Mustafi BlueJ është program kompjuterik për editim dhe kompilim të kodeve Java. Projekti BlueJ filloi të zhvillohet në universitetin Monash në vitin 1999 në Britaninë e Madhe nga ekipi programues në krye me profesorin universitar Michael Kölling. Ekipi kishte për qëllim realizimin e një projekti i cili do të lehtësojë të kuptuarit e programimit për fillestarët në programim me gjuhën programuese Java.

Lexo më shumë

main()

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Programet e shkruara në Jáva kanë disa pika mbi të cilat bazohen dhe nga të cilat kanë pikën mbështetëse për veprim. main() është pika nisëse e një programi të zhvilluar në këtë gjuhë programimi. Për të vënë një program në veprim doemos duhet përmbajtur këtë metodë e cila duhet të pasur nënshkrimin të pa ndryshueshëm, si vijon:

Lexo më shumë