Analiza 5C

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: MSc. Skender Mustafi 5C1 është njëkohësisht metodë dhe kornizë e cila u mundëson ndërmarrjeve mbledhjen e informacioneve, në njërën anë si brenda ndërmarrjes ashtu edhe jashtë ndërmarrjes dhe në anën tjetër si nga ambienti mikroekonomik ashtu edhe nga ai makroekonomik. Pesë elementet përbërëse të analizës janë: Ndërmarrja; Përmes njohjes së synimeve, objektivave, pozitës, rendimentit, linjës së produkteve dhe shërbimeve të ndërmarrjes, mund të fitohet një pasqyrë rreth gjendjes së ndërmarrjes dhe aftësive të saja për të qëndruar në tregun ekzistues si dhe për të depërtuar në tregje të reja;…

Lexo më shumë

Java përmes BlueJ – Kapitulli I, ushtrimet 10 – 20

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Lexo më shumë

nënshkrimi i metodës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Nënshkrimi i metodës në Jáva definon llojin e metodës, funksionin e sajë si dhe llojin e rezultatit të cilin ajo do të na kthejë ose shtypë. Ja disa nënshkrime metodash: public static void main(String[] args) – nënshkrimi i metodës kryesore public void emriMetodës() – nënshkrimi i një metode jo statike public int syprineEKatrorit(int a, int b) – metoda e cila kthen një integër që paraqet një numër të plotë public double() – metoda e cila kthen një numër jo të plotë public boolean() – metoda e cila…

Lexo më shumë

metoda

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Metoda është pjesë përbërëse, ndër kryesoret, në Jáva. Mrenda një metode programuesi definon çfarë duhet të kthehet ose çfarë duhet të shtypet si rezultat, të cilin kërkojmë. Metoda kryesore përmes së cilës startohet një program i zhvilluar në Jáva është main(). Metodat përcaktojnë detyrat të cilat duhet kryer brenda një klase në një program të caktuar. Varësisht nga nënshkrimi i metodës varet edhe paraqitja e sajë si dhe rezultati.

Lexo më shumë

main()

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Programet e shkruara në Jáva kanë disa pika mbi të cilat bazohen dhe nga të cilat kanë pikën mbështetëse për veprim. main() është pika nisëse e një programi të zhvilluar në këtë gjuhë programimi. Për të vënë një program në veprim doemos duhet përmbajtur këtë metodë e cila duhet të pasur nënshkrimin të pa ndryshueshëm, si vijon:

Lexo më shumë