Monopoli nga aspekti shkencor Islam

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Jusuf ZIMERI Me nocionin monopol nënkuptojmë një treg me një furnizues të vetëm të të mirave dhe shërbimeve, i cili në mënyrë autonome pa kurrfarë konkurrence gjykon mbi mallin dhe mbi çmimin, sasinë dhe vlerën që duhet të paraqes para konsumatorëve. Në esencë, monopolizimi është akt i cili bllokon tregun e lirë, dhe ndikon drejtpërdrejtë në uljen e cilësisë së mallit në njërën anë dhe ngritjen e çmimit në anën tjetër, duke ngulfatur konkurrencën e tregut dhe kështu duke dëmtuar konsumatorët. Juristët islamë nga shkolla juridike hanefite monopolizimin “el…

Lexo më shumë

Monopoli dhe konkurrenca monopolistike

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta Autor: Skender Mustafi Edhe nëse e dini çfarë është monopoli, nuk duhet ngjasuar ose ndërlidhur me konkurrencën monopolistike. Këto dy terme mbështjellin dy tërësi të ndryshme të cilat paraqesin përbërjet e ndryshme të tregut të lirë. Në rastin e parë, monopoli, kemi të bëjmë me një kompani të vetme  në treg, kurse në rastin e dytë, konkurrenca monopolistike, kemi të bëjmë me një strukturë tregu ku veprojnë një numër i caktuar kompanish të cilat posedojnë fuqi në përcaktimin e çmimeve, por që përballen me konkurrencë të lirë për të hyrë/dalë nga tregu. Në vijim do…

Lexo më shumë