6 programe për të krijuar ueb faqen tuaj

Karakteristikat kryesore të krijimit të një faqeje interneti sado që të jetë e komplikuar janë 3: programimi i kodit të faqes, dizajnimi i faqes dhe ngarkimi i saj në rrjet. Me programim të faqes nënkuptohet krijimi i kodit të sajë i cili e bënë faqen funksionale, gjë që mund të realizohet përmes gjuhëve të ndryshme për programim dhe përmes mjeteve (programeve kompjuterike) të ndryshme. Dizajnimi përfshinë radhitjen e elementeve në një strukturë të pranueshme dhe atraktive për vizitorët. Kjo përfshinë kombinimin e pjesëve të faqes, fotove, ngjyrave dhe të gjitha…

Read More