Dizajnimi i Propozimit të Vlerës

Autor: MSc. Skender Mustafi “Dizajnimi i Propozimit të Vlerës” (Value Proposition Design) nga Osterwalder & Co., një libër i cili në mënyrë ilustrative dhe me shembuj konkret flet mbi mënyrën më të lehtë të analizës së vlerës e cila u dedikohet konsumatorëve nga ana e ndërmarrjeve, përkundër disa pikave që i shoh si kritike dhe në aspekt profesional të pa pranueshme, duket të jetë një libër me vlerë për tu lexuar. Nuk është me rëndësi nëse jeni marrë me modele dhe korniza të ndryshme të propozimit të vlerës, qoftë nëpër…

Read More

Gjenerimi i modelit të biznesit: Struktura e shpenzimeve

Autor: Skender Mustafi Meqë shpenzimet përcaktohen nga të gjitha elementet e një biznesit, atëherë kjo komponentë e modelit të biznesit duhet lënë e fundit në trajtim. Gjatë analizës së komponentëve tjera të modelit të biznesit kërkuesit përcaktojnë role të ndryshme të cilat i takojnë biznesit për të cilin është duke u gjeneruar modeli ose për partnerët e tij. Madje përveç roleve është e patjetërsueshme të hulumtohen edhe faktorët në mënyrë që shpërndarja e burimeve dhe aktiviteteve të bëhet në mënyrë optimale duke mundësuar që biznesi të veprojë me fitim maksimal në tregun…

Read More

Modeli i biznesit

Autor: Skender Mustafi Modeli i biznesit është një paraqitje e thjeshtëzuar e situatës ose realitetit kompleks të biznesit të një organizate. Varësisht nga këndvështrimi roli i modelit të biznesit mund të përcaktohet ndryshe, kështu dhe modeli i biznesit mund të definohet ndryshe. Osterwalder dhe Pigneur (2010) theksojnë se modeli i biznesit përshkruan ndërlidhjen e komponentëve të ndryshme të biznesit dhe mënyrën se si ato ndërveprojnë duke i mundësuar organizatës të krijojë, shpërndajë dhe kapë vlerë. Në anën tjetër sipas  Bridgeland dhe Zahavi (2009)  qëllimi parësor i modelit të biznesit është komunikimi…

Read More

Gjenerimi i modelit të biznesit: Kanalet e komunikimit, shpërndarjes dhe shitjes

Përgatiti: Skender Mustafi Identifikimi i konsumatorëve dhe grupimi i tyre në segmente të caktuara bazuar në parametra të paracaktuar mundëson njohjen e konsumatorëve. Përcaktimi i strategjive për përllogaritjen e vlerës e cila pretendohet të krijohet, propozohet, pasqyron suksesin i cili planifikohet të arrihet duke u ofruar produktet/shërbimet segmenteve të caktuara të konsumatorëve tanimë të identifikuar. Hapi i ardhshëm në zhvillimin e modelit të biznesit është identifikimi dhe përcaktimi i kanaleve të komunikimit, shpërndarjes dhe shitjes me secilin segment të konsumatorëve. Njohja e konsumatorëve është element i cili gjithnjë ka luajtur rol të madh…

Read More

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Segmentimi i Konsumatorëve

Përgatiti: Skender Mustafi Të mos harrojmë, modeli i biznesit gjenerohet me qëllim që të mund të hulumtohen mundësitë dhe format e krijimit të vlerës që më pastaj ajo vlerë të mund të krijohet, shpërndahet dhe të kapet nga ana e kompanisë. Si në shumë struktura tjera të modeleve të biznesit dhe në studimet e çështjeve të marketingut konsumatorët trajtohen në forma të ndryshme varësisht nga strategjia e kompanisë, lloji i biznesit dhe gjendja e tregut. Në vazhdim do të trajtojmë segmentimin e konsumatorëve dhe ndërlidhjen e këtij veprimi me gjenerimin…

Read More

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Struktura e propozuar nga Osterwalder dhe Pigneur

Përgatiti: Skender Mustafi Shkarko: Siç e dimë, modeli i biznesit përshkruan mënyrën, rrugën, taktikat, se si një organizatë krijon, shpërndanë dhe zë vlerë. Pra, duke shqyrtuar komponentë të ndryshëm, modelet e biznesit përshkruajnë dhe qartësojnë ndërlidhjen e komponentëve të ndryshme të kompanisë në mënyrë që krijimi i vlerës të qartësohet që më pastaj nga ajo vlerë të përcaktohet pjesa e cila u shpërndahet konsumatorëve dhe “të tjerëve” dhe pjesa e cila mbetet për organizatën. Studiues të ndryshëm në veprat e tyre sugjerojnë struktura të ndryshme për përpilimin e modeleve të…

Read More