Pjesët përbërëse të një kompjuteri personal

Lexo më shumë

Implementimi i analizës SWOT për profilin personal të punës

Autor: Skender Mustafi  Të shkruarit e aplikacioneve për punë kërkojmë më shumë se përgatitjen e një [intlink id=”1579″ type=”post”]CV[/intlink]-je dhe një [intlink id=”9857″ type=”post”]letre të mirë motivimi[/intlink]. Para aplikimit ju duhet të njihni veten tuaj, aftësitë tuaja. Për më tepër ju duhet të njihni tregun e punës dhe kërkesat e këtij tregu. Në këtë mënyrë ju viheni përball të gjithë të tjerëve pjesëmarrës në tregun e punë e të cilët janë konkurrentët tuaj ose substitutet (zëvendës) tuaj. Pra, ju jeni një produkt në treg, i cili duhet të gjejë konsumin…

Lexo më shumë