Kontratat e pavlefshme të shitblerjes sipas jurisprudencës Islame

Autor: Jusuf ZIMERI Kontrata e shitblerjes varësisht nga plotësimi apo mosplotësimi i rukneve apo kushteve të kontratës sipas juristëve islam, ndahet në: 01, Kontratë e vlefshme. Kontratë e vlefshme konsiderohet ajo kontratë që i plotëson të gjitha kushtet dhe ruknet (shtyllat) e kontratës të parapara sipas normativës, dhe njëkohësisht nga ajo kontratë formohen detyrime dhe të drejta. 02, Kontratë e pavlefshme. Kontratë e pavlefshme konsiderohet ajo kontratë e cila ka mangësi në plotësimin e kushteve ose shtyllave të kontratës. Mirëpo, juristët islam nga shkolla juridike hanefite, në parim pajtohen me…

Read More

Vlera e vërtetë dhe vlera e pa vlerë e diturisë

Autor: Skender Mustafi Ky shkrim do të duhet të jetë sqarues dhe jo ngatërrues, për këtë dhe zgjodha titullin me kujdes. Kjo që them vije si pasojë e gjendjes momentale në shoqërinë tonë ku shumica e njerëzve nuk i japin kohë të mjaftueshme analizës dhe të kuptuarit të vlerës e cila ofrohet. Si pasojë e një mosnjohjeje, në të shumtën e rasteve haset një mbivlerësim i diturisë, një rritje e skajshme e sajë, gjë që është qasje e gabuar, e pa vërtetë, mashtruese. Vlera e diturisë në nivele të ndryshme edukative…

Read More