20+ ueb faqe për modelim FALAS-ONLINE të diagrameve të llojeve të ndryshme

Përgatiti: Skender Mustafi

Realizimi i veprimeve të ndryshme drejtpërdrejtë në internet shpeshherë është më i mirë se realizimi i tyre përmes softuerëve në kompjuter, posaçërisht kur këto mjete mundësojnë ripërpunimin e dokumentacioneve të realizuara më parë. Në këtë mënyrë ju nuk keni nevojë të instaloni softuerë në kompjuterin tuaj duke punuar drejtpërdrejtë në internet dhe duke nxjerrë vetëm produktin në disk. Madje disa aplikacione si Google Drive, mundësojnë ruajtjen e dokumenteve të përpunuara në “re” (nga anglishtja: Clouds) e tyre në internet.

Më poshtë do të paraqesim një listë faqesh të cilat ofrojnë mundësi të realizimit të diagrameve të llojeve të ndryshme përmes aplikacioneve të tyre drejtpërdrejtë në internet. Në pjesën e sipërme janë radhitur mjetet më të mira, kurse në pjesën e poshtme mjetet tjera.

 

Emri Regjistrim Llojet e diagrameve
mxGraph Workflow Editor  JO BPMN diagrame
Google Drive   PO diagrame të përgjithshme dhe UML
Cacoo Online Diagrams  PO  harta faqesh, korniza rrjeti, lista të rrjedhave, diagrame rrjeti, hartim mendimesh, UML diagrame, BPMN e të tjera
mxGraph Diagram Editor  JO Diagrame të përgjithshme
Diagramly  JO të përgjithshme, foto, UML, BPMN, lista të rrjedhave dhe diagrame rrjetesh
Gliffy  PO SWOT, UML, BPMN, lista të rrjedhave, hierarki organizatash, diagrame teknike, harta faqesh, diagrame rrjeti, e të tjera
ChartGo  JO diagrame shirit, shufër, pite – realizimi direkt
OnlineChartTool  JO diagrame shirit, shufër, hapësinor, pite, XY, radar, të shpërndarjes, flluskë, njehsor
FlowChart   JO përpilim diagramesh në hierarki, SWOT diagrame, trungje familjare, shirit kohor, kuis softuer, diagram për hartim të mundësive të veprimit, harta mendimesh, BPMN, dizajnim procesesh, diagram audio sistemesh
Hohli Charts  JO diagrame shirit, shufër, hapësinor, pite, XY, radar, të shpërndarjes, flluskë, njehsor
Online Chart Generator  JO diagrame shirit, shufër, hapësinor, pite, XY, radar, të shpërndarjes, flluskë, njehsor
Mind Mapping   PO hartim mendimesh
bubblUS  JO hartim mendimesh
Diagrammr  JO aplikim rregullash modulimi
Wise Mapping  PO hartim mendimesh
LucidChart  PO diagrame kornizash, UML diagrame, diagrame rrjeti, iPad/iPhone mockups, procese biznesi, hartim mendimesh, harta faqesh, diagram organizatash etj.
Mindmeister  PO hartim mendimesh
JGraphpad  JO diagrame të përgjithshme
mxGraph Ports  JO Port diagrame
mxGraph OrgChart  JO  Diagrame të roleve në organizatë

Mjete tjera:

Emri Regjistrim Llojet e diagrameve
mxGraoh Database Shema   JO diagrame të bazave të të dhënave
Creately  PO SWOT, UML, PBMN, hierarki organizatash, harta faqesh, korniza rrjeti, lista të rrjedhave, diagrame rrjeti, hartim mendimesh, e shumë lloje tjera diagramesh
Barchart  JO grafike- me kolona, me vija dhe pite
My LovelyCharts  PO diagrame të përgjithshme, diagrame rrjeti, UML, hierarki organizatash, diagrame të ndërlidhjes së personave, diagrame teknike, diagrame për hartim mendimesh
yUML  JO UML diagrame të klasës, të aktivitetit dhe të rasteve. Realizimi i diagrameve bëhet përmes kodimit.
WebSequenceDiagrams  JO diagrame të sekuencës/rendit
Lighting Diagram Creator  JO diagrame të përgjithshme për dizajn me hijezim
CSS Chart Generator  PO diagram me shufra
Grapher  JO diagram i thjeshtë me shufra
DIYCharts  PO diagrame kolona, shufër, shirit, hapësinor, pite, donat, piramidë, kon,  shtrirës, fllusko, radar, polar, e të tjerë
Chart Gizmo  PO  shirit, shufër, hapësinor, pite, 3D pite, *D shufër, 3D vija, shtrirje, shtrirje kohore e të tjerë
Pie Chart Maker  JO diagrame pite
FooPlot  JO diagram XY
MindOmo  PO hartim mendimesh (mind mapping)
Write Maps  PO diagram për hierarki të ndryshme
Mind42  PO hartim mendimesh
ChartLE  JO diagrame shirit, vij, pite, të shtrirjes, harta, të biznesit dhe dinamik
Map Tools  JO pite, vij, shutra, shumë shufra
Product Planner  PO diagrame për planifikimin e aktiviteteve
Fusion Charts Google Gadget  JO diagram me shumë shufra
Yellowpipe Chart Generator  JO diagram pite
CreateAGraph  JO diagrame shufër, vi, hapësinorë, pite, XY
SimpleSeating  PO diagrame të përgjithshme
Rich Chart Live  JO kolona, shirit, pite, vi, hapsir me mundësi për eksportimin e a diagrameve në flash, power point, në blog. Si dhe disa mundësi tjera interesante.
Pie Chart Tool  JO diagrame pite
ChartPart  JO diagrame pite, shirit, vi, shufra, shumë shufra
Charts  JO  diagrame vi, pite, shufra
amCharts Visual Editor  JO diagrame kolona, shufra, vi, hapësirë, pite, donat, shtrirje, fluksesh, radar, polar

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni