HTML kodet e simboleve

0

Mështë janë të paraqitura html kodet përmes të cilëve mund të shkruhet simbole ose shkronja të caktuara. Ky është kompleti standard i ASCII simboleve,HTML emrav, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8879 Alfabeti Latin Nr. 1.

ASCII Html numri Html emri
Dec Hex Simboli
32 20  
33 21 ! !
34 22 " "
35 23 # #
36 24 $ $
37 25 % %
38 26 & & &
39 27 '
40 28 ( (
41 29 ) )
42 2A * *
43 2B + +
44 2C , ,
45 2D -
46 2E . .
47 2F / /
48 30 0 0
49 31 1 1
50 32 2 2
51 33 3 3
52 34 4 4
53 35 5 5
54 36 6 6
55 37 7 7
56 38 8 8
57 39 9 9
58 3A : :
59 3B ; &#59;
60 3C < &#60; &lt;
61 3D = &#61;
62 3E > &#62; &gt;
63 3F ? &#63;
64 40 @ &#64;
65 41 A &#65;
66 42 B &#66;
67 43 C &#67;
68 44 D &#68;
69 45 E &#69;
70 46 F &#70;
71 47 G &#71;
72 48 H &#72;
73 49 I &#73;
74 4A J &#74;
75 4B K &#75;
76 4C L &#76;
77 4D N &#77;
78 4E M &#78;
79 4F O &#79;
80 50 P &#80;
81 51 Q &#81;
82 52 R &#82;
83 53 S &#83;
84 54 T &#84;
85 55 U &#85;
86 56 V &#86;
87 57 W &#87;
88 58 X &#88;
89 59 Y &#89;
90 5A Z &#90;
91 5B [ &#91;
92 5C &#92;
93 5D ] &#93;
94 5E ^ &#94;
95 5F _ &#95;
96 60 ` &#96;
97 61 a &#97;
98 62 b &#98;
99 63 c &#99;
100 64 d &#100;
101 65 e &#101;
102 66 f &#102;
103 67 g &#103;
104 68 h &#104;
105 69 i &#105;
106 6A j &#106;
107 6B k &#107;
108 6C l &#108;
109 6D m &#109;
110 6E n &#110;
111 6F o &#111;
112 70 p &#112;
113 71 q &#113;
114 72 r &#114;
115 73 s &#115;
116 74 t &#116;
117 75 u &#117;
118 76 v &#118;
119 77 w &#119;
120 78 x &#120;
121 79 y &#121;
122 7A z &#122;
123 7B { &#123;
124 7C | &#124;
125 7D } &#125;
126 7E ~ &#126;
160 A0 &#160; &nbsp;
161 A1 ¡ &#161; &iexcl;
162 A2 ¢ &#162; &cent;
163 A3 £ &#163; &pound;
164 A4 ¤ &#164; &curren;
165 A5 ¥ &#165; &yen;
166 A6 ¦ &#166; &brvbar;
167 A7 § &#167; &sect;
168 A8 ¨ &#168; &uml;
169 A9 © &#169; &copy;
170 AA ª &#170; &ordf;
171 AB « &#171; &laquo;
172 AC ¬ &#172; &not;
173 AD &#173; &shy;
174 AE ® &#174; &reg;
175 AF &#175; &macr;
176 B0 ° &#176; &deg;
177 B1 ± &#177; &plusmn;
178 B2 ² &#178; &sup2;
179 B3 ³ &#179; &sup3;
180 B4 ´ &#180; &acute;
181 B5 µ &#181; &micro;
182 B6 &#182; &para;
183 B7 · &#183; &middot;
184 B8 ¸ &#184; &cedil;
185 B9 ¹ &#185; &sup1;
186 BA º &#186; &ordm;
187 BB » &#187; &raquo;
188 BC ¼ &#188; &frac14;
189 BD ½ &#189; &frac12;
190 BE ¾ &#190; &frac34;
191 BF ¿ &#191; &iquest;
192 C0 À &#192; &Agrave;
193 C1 Á &#193; &Aacute;
194 C2 Â &#194; &Acirc;
195 C3 Ã &#195; &Atilde;
196 C4 Ä &#196; &Auml;
197 C5 Å &#197; &Aring;
198 C6 Æ &#198; &AElig;
199 C7 Ç &#199; &Ccedil;
200 C8 È &#200; &Egrave;
201 C9 É &#201; &Eacute;
202 CA Ê &#202; &Ecirc;
203 CB Ë &#203; &Euml;
204 CC Ì &#204; &Igrave;
205 CD Í &#205; &Iacute;
206 CE Î &#206; &Icirc;
207 CF Ï &#207; &Iuml;
208 D0 Ð &#208; &ETH;
209 D1 Ñ &#209; &Ntilde;
210 D2 Ò &#210; &Ograve;
211 D3 Ó &#211; &Oacute;
212 D4 Ô &#212; &Ocirc;
213 D5 Õ &#213; &Otilde;
214 D6 Ö &#214; &Ouml;
215 D7 × &#215; &times;
216 D8 Ø &#216; &Oslash;
217 D9 Ù &#217; &Ugrave;
218 DA Ú &#218; &Uacute;
219 DB Û &#219; &Ucirc;
220 DC Ü &#220; &Uuml;
221 DD Ý &#221; &Yacute;
222 DE Þ &#222; &THORN;
223 DF ß &#223; &szlig;
224 E0 à &#224; &agrave;
225 E1 á &#225; &aacute;
226 E2 â &#226; &acirc;
227 E3 ã &#227; &atilde;
228 E4 ä &#228; &auml;
229 E5 å &#229; &aring;
230 E6 æ &#230; &aelig;
231 E7 ç &#231; &ccedil;
232 E8 è &#232; &egrave;
233 E9 é &#233; &eacute;
234 EA ê &#234; &ecirc;
235 EB ë &#235; &euml;
236 EC ì &#236; &igrave;
237 ED í &#237; &iacute;
238 EE î &#238; &icirc;
239 EF ï &#239; &iuml;

Komentet nga Facebook:

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakSi të bëj analizë SWOT?
Artikulli tjetërJava përmes BlueJ – Kapitulli I, ushtrimet 10 – 20
Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU