HTML5 Hap Pas Hapi: Vlerat e ngjyrave

Autor: Skender Mustafi

 Për shumicën e atyre që merren me ndërtimin e faqeve të internetit tanimë është i njohur burimi i ngjyrave, por për fillestarët kjo mund të jetë një listë mjaftë ndihmuese. Pra, ngjyrat si të tilla nëpër faqe të internetit, nëpër tabela, korniza e të tjera shfaqen duke i mbështetur në një kod, më shkurtë ne shohim ngjyrë kurse në prapavijë është një tekst. Kuptohet, këtë tekst e mbështetë HTML dhe e konverton në një ngjyrë të caktuar, që na bënë të kuptojmë se teksti është vetëm një thirrës i burimit të vërtetë të ngjyrës.

Sidoqoftë ajo që është edhe më me rëndësi në këtë rast, është fakti se HEX kodet e ngjyrave të paraqitura në këtë faqe janë të njejta edhe për ngjyrat nëpër programe të ndryshme të përpunimit të fotove si Photoshop, Paint.NET, PhotoImpact e të tjerë. Kështu që nëse u nevojitet ndonjë ngjyrë, e kopjoni kodin dhe e hidhni në vendin e duhur për tu paraqitur ngjyra përkatëse.

Një fakt tjetër i rëndësishëm është se ngjyrat gjatë kodimit të ueb faqeve mund të thirren edhe sipas emrave. Në një nga listat e më poshtme kemi paraqitur listën e ngjyrave më të përdorura sipas emrave. Ja një shembull i ngjyrave të thirrura sipas emrave për të ngjyrosur kornizën dhe prapavijën e një tabele:
<table style="border: 5; border-style: solid; border-color: BurlyWood; background: DarkKhaki; color: greenyellow;"></table> 

Tabela shembull.

 

Ngjyrat më të përdorura

Ngjyra Kodi HEX Kodi RGB
#000000 rgb(0,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)
#00FF00 rgb(0,255,0)
#0000FF rgb(0,0,255)
#FFFF00 rgb(255,255,0)
#00FFFF rgb(0,255,255)
#FF00FF rgb(255,0,255)
#C0C0C0 rgb(192,192,192)
#FFFFFF rgb(255,255,255)

html ngjyrat

Ngjyrat sipas emrave

Emri Kodi HEX Ngjyr
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #000000
BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #5F9EA0
Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC
Crimson #DC143C
Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B
DarkCyan #008B8B
DarkGoldenRod #B8860B
DarkGray #A9A9A9
DarkGreen #006400
DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #8B008B
DarkOliveGreen #556B2F
Darkorange #FF8C00
DarkOrchid #9932CC
DarkRed #8B0000
DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkSlateBlue #483D8B
DarkSlateGray #2F4F4F
DarkTurquoise #00CED1
DarkViolet #9400D3
DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #00BFFF
DimGrey #696969
DodgerBlue #1E90FF
FireBrick #B22222
FloralWhite #FFFAF0
ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
GoldenRod #DAA520
Gray #808080
Green #008000
GreenYellow #ADFF2F
HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #7CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
LightGray #D3D3D3
LightGreen #90EE90
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA
LightSlateGray #778899
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #800000
MediumAquaMarine #66CDAA
MediumBlue #0000CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB
MediumSeaGreen #3CB371
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A
MediumTurquoise #48D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #000080
OldLace #FDF5E6
Olive #808000
OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #DB7093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #800080
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #4169E1
SaddleBrown #8B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57
SeaShell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
SlateBlue #6A5ACD
SlateGray #708090
Snow #FFFAFA
SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4
Tan #D2B48C
Teal #008080
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32

Shembull i lëvizjes së ngjyrave nga e errëta në të ndritur

E kuqe Kodi HEX Kodi RGB
#000000 rgb(0,0,0)
#080000 rgb(8,0,0)
#100000 rgb(16,0,0)
#180000 rgb(24,0,0)
#200000 rgb(32,0,0)
#280000 rgb(40,0,0)
#300000 rgb(48,0,0)
#380000 rgb(56,0,0)
#400000 rgb(64,0,0)
#480000 rgb(72,0,0)
#500000 rgb(80,0,0)
#580000 rgb(88,0,0)
#600000 rgb(96,0,0)
#680000 rgb(104,0,0)
#700000 rgb(112,0,0)
#780000 rgb(120,0,0)
#800000 rgb(128,0,0)
#880000 rgb(136,0,0)
#900000 rgb(144,0,0)
#980000 rgb(152,0,0)
#A00000 rgb(160,0,0)
#A80000 rgb(168,0,0)
#B00000 rgb(176,0,0)
#B80000 rgb(184,0,0)
#C00000 rgb(192,0,0)
#C80000 rgb(200,0,0)
#D00000 rgb(208,0,0)
#D80000 rgb(216,0,0)
#E00000 rgb(224,0,0)
#E80000 rgb(232,0,0)
#F00000 rgb(240,0,0)
#F80000 rgb(248,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)
E përhimtë Kodi HEX Kodi RGB
#000000 rgb(0,0,0)
#080808 rgb(8,8,8)
#101010 rgb(16,16,16)
#181818 rgb(24,24,24)
#202020 rgb(32,32,32)
#282828 rgb(40,40,40)
#303030 rgb(48,48,48)
#383838 rgb(56,56,56)
#404040 rgb(64,64,64)
#484848 rgb(72,72,72)
#505050 rgb(80,80,80)
#585858 rgb(88,88,88)
#606060 rgb(96,96,96)
#686868 rgb(104,104,104)
#707070 rgb(112,112,112)
#787878 rgb(120,120,120)
#808080 rgb(128,128,128)
#888888 rgb(136,136,136)
#909090 rgb(144,144,144)
#989898 rgb(152,152,152)
#A0A0A0 rgb(160,160,160)
#A8A8A8 rgb(168,168,168)
#B0B0B0 rgb(176,176,176)
#B8B8B8 rgb(184,184,184)
#C0C0C0 rgb(192,192,192)
#C8C8C8 rgb(200,200,200)
#D0D0D0 rgb(208,208,208)
#D8D8D8 rgb(216,216,216)
#E0E0E0 rgb(224,224,224)
#E8E8E8 rgb(232,232,232)
#F0F0F0 rgb(240,240,240)
#F8F8F8 rgb(248,248,248)
#FFFFFF rgb(255,255,255)

Ngjyrat më të përhapura nëpër ueb faqe

000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Faqe interneti të specializuara për ngjyrat

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni