Integrimi i marketingut në kompani

Autor: Skender Mustafi

Marketingu si tërësi kuptohet dhe implementohet ndryshe nga kompani të ndryshme. Marketingu në internet është praktikë e re për shumicën e kompanive. Vetëm një numër i vogël i kompanive kanë kuptuar rëndësinë dhe vlerën e marketingut në internet  për atë edhe udhëheqin në tregun në internet.

Duke pasur dy ambiente marketingu, tradicional dhe në internet, kompanitë krijojnë një strukturë të përgjithshme të marketingut ku në të shumtën e raste marrin anën kah marketingu i cili është ndikuar nga dy faktorë të rëndësishëm: të kuptuarit e Rikthimit të Investimeve (anglisht: Marketing Return of Investments (ROI)) nga Marketingu në Internet dhe lloji i biznesit të kompanisë.

Figura 1: ROI (Rikthimi i Investimeve) tek Marketingu Interaktiv përkundër Marketingut Tradicional sipas tregjeve në SHBA , 2007-2009 (% e përgjigjeve) (eMarketer Inc., 2009)

Buxheti i marketingut të përzier gjithashtu varet nga faktorët e sipërpërmendur. Të kuptuarit e RIO të marketingut në internet, që është shumë i ulët, ka ndikim të drejtpërdrejtë në investimet në marketingun në internet dhe kjo si pasojë ka ndikim të drejtpërdrejtë në të pranuarit dhe definimi i marketingut në internet. Si fakt (shih figurën 1), janë pyetur tregtarët e Shteteve të Bashkuara nëse marketingu në internet është më fitimprurës se marketingu tradicional; dhe si rezultat, në vitin 2009, rreth 50% e tyre janë përgjigjur se ata nuk matin rikthimin e investimeve (RIO), nuk dinë të bëjnë matjen e RIO ose nuk bëjnë asnjë lloj matjeje për RIO në marketingun në internet.

Bazuar në këtë të kuptuar, kompani të ndryshme kanë krijuar ndryshe miksin e marketingut në repartin/repartet e tyre të marketingut. Disa nga kompanitë janë koncentruar gati tërësisht në marketingun tradicional, bazuar në pikëpamjen e Kotlerit. Në këto kompani marketingu në internet pranohet vetëm si mjet shumë i rëndësishëm i miksit promocional, ashtu siç e përshkruan Kotleri gjatë sqarimit të ndërlidhjes në mes marketingut në internet dhe  marketingut direkt (Kotler & Armstrong, 2010). Vetëm disa elemente promocionale të marketingut në internet janë të përdorura, siç janë posta elektronike, faqja e internetit […] dhe i tërë koncepti i marketingut në internet trajtohet si pjesë e strukturës së marketingut tradicional.

Kompani të tjera implementojnë thuajse tërësisht vetëm marketingun në internet. Këto kompani zakonisht ofrojnë vetëm produkte dhe shërbime virtuale të cilat në të shumtën e rasteve kanë ndërlidhje të dobët me funksionet dhe instrumentet e marketingut tradicional.

Figura 2:  Vizualizimi i strukturës së marketingut të paraqitur teorikisht nga  Chaffey’s et al..

Një nga qasjet më të rëndësishme të kompanive të cilat po arrijnë nivel gjithnjë e më të lartë të kuptuarit të marketingut në internet është implementimi i një proporcioni të arsyeshëm të të dy strategjive të marketingut, marketingut tradicional dhe atij në internet. Kompanitë të cilat udhëheqin strategji të marketingut të përzier kanë gjithashtu struktura të ndryshme. Disa nga kompanitë kanë dy reparte të pavarur ku njëri vepron me marketingun tradicional dhe njëri me atë në internet, kompani të tjera kanë dy reparte të cilat ndërveprojnë mes vete dhe kompani të treta kanë një repart ku dy llojet e marketingut përbëjnë një strategji të vetme të marketingut të kompanisë. Teorikisht, autorët si Çafi (Chaffey) et al. (2009) konsiderojnë se kompanitë duhet implementuar dy struktura marketingu nën konceptin e një strukture të vetme të marketingut të kompanisë. Kështu, struktura e marketingut është vetëm koncept teorik i cili bashkon këto dy struktura të marketingut, strukturën e marketingut tradicional dhe strukturën e marketingut në internet. Praktikisht, kjo lloj qasje përputhet me funksion e dy reparteve të marketingut në një kompani të vetme.

Figura 3: Struktura e përgjithshme e marketingut të kompanisë (Mustafi et al., 2011)

Përmbledhje
Si Kotler ashtu edhe Çafi, arrijnë një nivel të caktuar teorik dhe pastaj kalojnë në pikëpamjen praktike. Kotleri nënvlerëson marketingun në internet në një kohë të cilën kompanitë investojnë miliarda (Brownlee, 2010) në marketingun në internet. Në anën tjetër Çafi nënvlerëson strukturën e kompanisë dhe integrimin e proceseve në një kohë të cilën kompanitë investojnë miliarda në  centralizimin dhe automatizimin e proceseve. Kështu, kompanitë të cilat tentojnë që në mënyrë të duhur proporcionale të depërtojnë në tregun në internet dhe në tregun tradicional duhet të integrojnë edhe që të dy strategjitë e marketingut në një strategji të vetme të marketingut të kompanisë. Kështu, është e patjetërsueshme të zhvillohet një strukturë e vetme e marketingut e cila përmban marketingun tradicional dhe marketingun në internet si elemente të barabartë (shih figurën 3) (Mustafi et al., 2011). Kjo qasje, në njërën anë i jep vlerën e duhur marketingut në internet dhe mundësi më të madhe të depërtimit në tregun në internet, dhe në anën tjetër arrin nivel të lartë të ndërveprimit mes funksioneve dhe instrumenteve të të dy strategjive të marketingut.

 

Referencat
– Brownlee, J., 2010. 2010 is first year that advertisers spent more on web than print. Geek.com. Available at: http://www.geek.com/articles/news/2010-is-first-year-that-advertisers-spent-more-on-web-than-print-20101221/ [Së fundi vizituar më 4 January, 2010].
– Chaffey, D. et al., 2009. Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice Third Edit. D Chaffey, ed., Pearson Education Limited.
– Inc., Em., 2009. Background: Factors that Contribute to the Measurement Issue. eMarketer Inc. Available at: http://www.scribd.com/doc/54407856/5/Putting-Measurement-into-Perspective [Së fundi vizituar më 7 Dhjetor, 2010].
– Kotler, P. & Armstrong, G., 2010. Principles of marketing 13th ed., Pearson Education.
– Mustafi, S., Jost, L., Nguien, T., The Relationship Between Online and Offline Marketing, FHNW

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni