Konvertues i numrave binarë në numra decimal

Autor: Skender Mustafi

  • Konvertimin e numrave mund të e bëni thjeshtë duke shkruar numrat në fushën e parë. Shembull: 10011101110.
  • Në fushën e dytë do të paraqiten rezultatet.
  • Për të realizuar konvertimin shtypni pullën e parë nga sipër.
  • Për të parë sqarimin shtypni pullën e dytë.
  • Për të pastruar fushat që të mund të tentoni përsëri, shtypni pullën e fundit.

Objekti i lidhur nuk mund të paraqitet tek shfletuesi juaj.

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..