Kosova dhe kapacitetet e saja për integrim në BE Mos lejo që bari të rritet nën këmbë!

0

Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave
Seria e analizave politike : Punimi # 3

Kosova dhe kapacitetet e saja për integrim në BE
Mos lejo që bari të rritet nën këmbë!

Prishtinë, shtator 2006
Ky projekt është përkrahur nga Rockfeller Brothers Fund

Përgatiti: Bekim Çollaku

Redaktorë: Leon Malazogu dhe Lulzim Peci

Copyright © 2006 KIPRED. Të gjitha të drejtat e riprodhimit janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet, të ruhet në sisteme ripërtritëse ose të transmetohet në çfarëdo forme apo mjet,elektronik, mekanik, fotokopjues, regjistrues, etj. pa lejen me shkrim të botuesit.  Luteni të kontaktoni: info@kipred.net ose +381 38 555 887.

Botuar nga:
KIPRED (Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave)
Kodra e Diellit, Rruga 3, Lam. 39
Prishtinë, Kosovë (UNMIK)
Tel. dhe fax: +381 38 555 887
www.kipred.org

Komentet nga Facebook:

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU