Menaxhimi i strategjive të marketingut

Pjesë nga vepra e shkruar nga Prof. Dr. Nail Reshidi, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Materiali është paraqitur për studentë në vitin 2012.

Libri referohet tek autorët:

  • Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 20122.
  • J. Paul Peter, James H. Donnelly. Jr – Marketing Management, 20093.
  • Sammuel C. Certo – Modern Management, 20084.
  • Nail Reshidi – Bardhyl Ceku : Marketingu, 2006

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

One thought on “Menaxhimi i strategjive të marketingut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *