Shqipëria në Facebook

Përgatiti: Skender Mustafi

Këto të dhëna janë bazuar nga burimi zyrtar i informacioneve, pra Facebook. Të dhënat janë të kontrolluara më 30 korrik 2013.

Sipas të dhënave të Facebook-ut Shqipëria ka gjithsej 1.268.200 të regjistruar në Facebook nga të cilët 828.200 meshkuj dhe 440.000 femra.

facealbania

Këta përdorues ndahen në grupmosha si vijon:

Grupëmosha   Meshkuj   Femra   Gjithësej
 13-15  44.000  24.000    68.000
 16-20  260.000 152.000  412.000
 21-25  240.000 128.000  368.000
 26-34  174.000  82.000  256.000
 35-45  70.000  34.000  104.000
 46-55  22.000  13.200    35.200
 56 –  18.200  6.800    25.000
Gjithësej 828.200 440.000 1.268.200

Nga të gjithë të regjistruarit 114.000 janë paraqitur si të martuar, 240.000 si të pa martuar dhe të tjerët në gjendje tjera.

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni