Vlera e vërtetë dhe vlera e pa vlerë e diturisë

Autor: Skender Mustafi Ky shkrim do të duhet të jetë sqarues dhe jo ngatërrues, për këtë dhe zgjodha titullin me kujdes. Kjo që them vije si pasojë e gjendjes momentale në shoqërinë tonë ku shumica e njerëzve nuk i japin kohë të mjaftueshme analizës dhe të kuptuarit të vlerës e cila ofrohet. Si pasojë e një mosnjohjeje, në të shumtën e rasteve haset një mbivlerësim i diturisë, një rritje e skajshme e sajë, gjë që është qasje e gabuar, e pa vërtetë, mashtruese. Vlera e diturisë në nivele të ndryshme edukative…

Read More