Gjenerimi i modelit të biznesit: Struktura e shpenzimeve

Autor: Skender Mustafi Meqë shpenzimet përcaktohen nga të gjitha elementet e një biznesit, atëherë kjo komponentë e modelit të biznesit duhet lënë e fundit në trajtim. Gjatë analizës së komponentëve tjera të modelit të biznesit kërkuesit përcaktojnë role të ndryshme të cilat i takojnë biznesit për të cilin është duke u gjeneruar modeli ose për partnerët e tij. Madje përveç roleve është e patjetërsueshme të hulumtohen edhe faktorët në mënyrë që shpërndarja e burimeve dhe aktiviteteve të bëhet në mënyrë optimale duke mundësuar që biznesi të veprojë me fitim maksimal në tregun…

Read More

Modeli i biznesit

Autor: Skender Mustafi Modeli i biznesit është një paraqitje e thjeshtëzuar e situatës ose realitetit kompleks të biznesit të një organizate. Varësisht nga këndvështrimi roli i modelit të biznesit mund të përcaktohet ndryshe, kështu dhe modeli i biznesit mund të definohet ndryshe. Osterwalder dhe Pigneur (2010) theksojnë se modeli i biznesit përshkruan ndërlidhjen e komponentëve të ndryshme të biznesit dhe mënyrën se si ato ndërveprojnë duke i mundësuar organizatës të krijojë, shpërndajë dhe kapë vlerë. Në anën tjetër sipas  Bridgeland dhe Zahavi (2009)  qëllimi parësor i modelit të biznesit është komunikimi…

Read More

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Segmentimi i Konsumatorëve

Përgatiti: Skender Mustafi Të mos harrojmë, modeli i biznesit gjenerohet me qëllim që të mund të hulumtohen mundësitë dhe format e krijimit të vlerës që më pastaj ajo vlerë të mund të krijohet, shpërndahet dhe të kapet nga ana e kompanisë. Si në shumë struktura tjera të modeleve të biznesit dhe në studimet e çështjeve të marketingut konsumatorët trajtohen në forma të ndryshme varësisht nga strategjia e kompanisë, lloji i biznesit dhe gjendja e tregut. Në vazhdim do të trajtojmë segmentimin e konsumatorëve dhe ndërlidhjen e këtij veprimi me gjenerimin…

Read More

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Struktura e propozuar nga Osterwalder dhe Pigneur

Përgatiti: Skender Mustafi Shkarko: Siç e dimë, modeli i biznesit përshkruan mënyrën, rrugën, taktikat, se si një organizatë krijon, shpërndanë dhe zë vlerë. Pra, duke shqyrtuar komponentë të ndryshëm, modelet e biznesit përshkruajnë dhe qartësojnë ndërlidhjen e komponentëve të ndryshme të kompanisë në mënyrë që krijimi i vlerës të qartësohet që më pastaj nga ajo vlerë të përcaktohet pjesa e cila u shpërndahet konsumatorëve dhe “të tjerëve” dhe pjesa e cila mbetet për organizatën. Studiues të ndryshëm në veprat e tyre sugjerojnë struktura të ndryshme për përpilimin e modeleve të…

Read More