Ueb shërbimet, gjendja aktuale

Shkarko punimin e plotë në PDF format

Punim Diplome, 2007
Punuar nga Valdete ZENUNI
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE

ABSTRAKT
Ueb shërbimet (Web Services) janë një teknologji e re që mundësojnë qasjen e funksioneve në largësi përmes internetit. Ueb shërbimet janë aplikacione kyçe në komunikimin e bizneseve me biznese (B2B) dhe biznesit me konsumator (B2C). Ueb shërbimet janë të bazuara në një bashkësi XML-standardesh, të cilat janë WSDL (Web
Services Descritpion Language), SOAP (Simple Objekt Access Protocol) si dhe UDDI (Universal Descripption, Discovery and Integration). Përmes këtyre standardeve ueb shërbimet mundësojnë që nga një Windows klient ti qasemi një funksioni në largësi, i cili ofrohet nga një sistem në Linux dhe anasjelltas. Komunikimi në mes të shfrytëzuesit të ueb shërbimit (klientit) dhe ofruesit te ueb shërbimeve behet përmes HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) protokollit. Komunikimi përmes HTTP (portit 80) protokollit nuk implikon ndërrimin e konfiguracionit të rrjetës, meqenëse zakonisht porti 80 është në çdo organizatë i hapur, çka e ka rritur shkallen e pranueshmerisë së kësaj teknologjie te konsumatori.

Në pjesën e parë të këtij punimi është analizuar koncepti, krijimi dhe konsumimi i ueb shërbimeve. Esenciale në këtë punim është krahasimi i teknologjive .NET dhe J2EE ne kontekst të ueb shërbimeve, ku do të studiohen për së afërmi arkitekturat që përdorin këto teknologji dhe do të shohim rezultatet që kanë bërë që këto teknologji të jenë më të
avancuarat në ketë drejtim. Ne pjesën e fundit është analizuar tregu i ueb shërbimeve.

Fjalë kyçe: XML, SOAP, WSDL, UDDI, HTTP, .NET J2EE

PËRMBAJTJA E TEMËS
1. Hyrja dhe motivimi ………………………………………………………………………………………. 1
1.1 Hyrja …………………………………………………………………………………………………….. 1
1.2 Motivimi ………………………………………………………………………………………………….. 2
1.3 Objektivat………………………………………………………………………………………………… 3
2. Arkitektura e ueb shërbimeve ………………………………………………………………………….. 4
2.1 Hyrje në arkitekturën e ueb shërbimeve ……………………………………………………………… 4
Shtresat e ueb shërbimeve ………………………………………………………………………………….. 5
2.2 Komponentët kyçe të ueb shërbimeve – PLATFORMA……………………………………………….. 6
2.2.1 Definicioni i ueb shërbimeve………………………………………………………………………….. 7
2.2.2 Gjuha XML……………………………………………………………………………………………… 8
2.2.3 HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) …………………………………………………………….. 12
2.2.4 SOAP (Simple Object Access Protocol) ………………………………………………………….. 14
2.2.5 WSDL (Web Services Description Language) ……………………………………………………. 20
2.2.6 UDDI (Universal Discovery, Description and Integration) ……………………………………….. 27
2.3 Përparësitë e përdorimit të ueb shërbimeve ………………………………………………………… 29
3. Ndërtimi i ueb shërbimeve ………………………………………………………………………………. 31
3.1 Krijimi i ueb shërbimeve me J2EE………………………………………………………………………. 31
3.2 Krijimi i ueb shërbimeve me .NET……………………………………………………………………… 34
4. Konsumimi i ASP .NET ueb shërbimeve…………………………………………………………………. 39
4.1 Ndërtimi i një klienti – “Web Based”………………………………………………………………….. 41
4.2 Ndërtimi i një klienti – “Windows Based” …………………………………………………………….. 43
5. Krahasimi i teknologjive të ueb shërbimeve ……………………………………………………………… 45
Microsoft .NET vs. Java …………………………………………………………………………………………. 45
6. Tregu dhe e ardhmja e ueb shërbimeve………………………………………………………………….. 48
6.1 Tregu i ueb shërbimeve……………………………………………………………………………………. 48
6.1 Periudhat e zhvillimit dhe e ardhmja e ueb shërbimeve ……………………………………………… 49
7. Përfundimi……………………………………………………………………………………………………… 51
Lista e figurave ………………………………………………………………………………………………….. 52
Lista e shkurtesave……………………………………………………………………………………………… 53
LITERATURA……………………………………………………………………………………………………… 54

Punimi i plotë gjendet në dokumentin origjinal të punuar nga autorja, në PDF.

Po këto i keni lexuar?

Komentoni