Java: main()

Java - main

java-logo_svg-aProgramet e shkruara në Jáva kanë disa pika mbi të cilat bazohen dhe nga të cilat kanë pikën mbështetëse për veprim. main() është pika nisëse e një programi të zhvilluar në këtë gjuhë programimi. Për të vënë një program në veprim doemos duhet përmbajtur këtë metodë e cila duhet të pasur nënshkrimin të pa ndryshueshëm, si vijon:
public static void main(String[] args)

në këtë rast argumentet e rreshtit komandues (commandl-ine) kalohen tek args.

Gjatë kompilimit, Jáva kompliuesi javac, fillimisht kontrollon sintaksën e klasës e cila llogaritet edhe si klasa kryesore dhe pastaj bën kompilimin e tij.

Për më tepër shihni bibliotekën zyrtare: http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni